Zarządzenie Nr 123/08 z dnia 2008-08-08 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data wydania 2008-08-11
Tytuł Zarządzenie Nr 123/08 z dnia 2008-08-08

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 4¹  ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr  122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600) oraz Zarządzeniami Nr 5/2002, Nr 9/2004, Nr 12/2005 i Nr 8/2007  Wójta Gminy Michałowo zarządza, co następuje:

 

§ 1

W § 1 pkt 7, 9 Zarządzenia Nr 8/2007 z dnia 16 lutego 2007 roku otrzymuje brzmienie.

Powołuję w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na miejsce:

- Pani Ewy Modzelewskiej – Panią Genowefę Lange, sołtysa Michałowa

- Pani Ireny Suprun – Panią Dorotę Ostaszewską, pedagog Szkoły Podstawowej w Michałowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Wójt Gminy Michałowo

 

Marek Nazarko          

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Michałowo

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-11