Zarządzenie Nr Nr 118/08 z dnia 2008-07-31 - w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

Data wydania 2008-07-31
Tytuł Zarządzenie Nr Nr 118/08 z dnia 2008-07-31

             Na podstawie art.30 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1593 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłosić konkurs na stanowisko Kierownika zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w §1 ust.2 podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Michałowo oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                  Wójt Gminy Michałowo

                                                                      Marek Nazarko

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pracy

Wójt Gminy Michałowo

    Ogłasza konkurs na stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

Stanowisko: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Michałowie

Zatrudnienie: W pełnym wymiarze godzin

 

Główne obowiązki:

-         pełnienie funkcji Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

-          

-                     Wykształcenie: wyższe – w kierunku : technicznym, prawniczym , ekonomicznym lub administracyjnym

-         Wymagania konieczne:

·       5-letni staż pracy,

·       niezbędna wiedza i praktyka w zakresie prowadzenia zakładu,

·       cechy osobowe i umiejętności pozwalające na kierowanie zespołem ludzi,

·       umiejętności gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych,

·       wiedza z zakresu prawa pracy,

·       nie karany za przestępstwo umyślne   prawomocnym wyrokiem sądu.

 

 

Wymagania pożądane:

·       kwalifikacje w zakresie zarządzania ,

·       umiejętność dobrej organizacji pracy,

·       komunikatywność.

·       uprawnienia budowlane

·       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·       pisemna koncepcja pracy na stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,

·       zgłoszenie do konkursu z podaniem adresu do korespondencji i wskazaniem numeru telefonu,

·       kwestionariusz osobowy,

·       odpis dyplomu studiów wyższych,

·       oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

·       zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych  do   ubiegania  się o stanowisko kierownicze,

·       oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji,

·       oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o zaprzestaniu prowadzenia z chwilą zatrudnienia.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia;

·       kopie świadectw pracy,

·       kopie  dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Dokumenty należy złożyć do: 14  sierpnia  2008 r., godzina 15.15

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie”

           na adres:     Urząd  Gminy Michałowo

                         Ul. Wąska 1  16-050 Michałowo

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie urzędu pokój nr 11  lub

pod nr tel. 085 7131783

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Michałowo

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zamkniętą  kopertę należy opatrzyć dopiskiem:

Dotyczy konkursu  na stanowisko Kierownika  Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.michalowo.ug.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowo ul. Wąska 1

 

                                                                           Wójt Gminy Michałowo

 

                                                                                 Marek Nazarko

 

 

 

 

Michałowo 31.07.2008 rok

 


Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Michałowo

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2008-07-31

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-07-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-31