Data wydania 2012-08-08
Tytuł Zarządzenie Nr Nr 169/12 z dnia 2012-07-30
IG.0050.169.2012.MK
ZARZĄDZENIE  Nr 169/12
BURMISTRZA MICHAŁOWA
 
z dnia  30 lipca 2012 roku
 
w sprawie sprzedaży udziału w prawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Cisówka.
 
        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata ,zarządzam, co następuje:
 
            § 1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Cisówka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114 o pow. 0,3000ha, opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
            § 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
            § 3. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość udziału opisanego w § 1 niniejszego zarządzenia ustala się na kwotę: 7 965 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) netto.
 
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.
 
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                          B U R M I S T R Z
 

                                                                                                             Marek Nazarko


                                                                                                     Załącznik
                                                                                                     do zarządzenia NR 169/12
                                                                                                     Burmistrza Michałowa
                                                                                                     z dnia 30 lipca 2012r.
 
 
W Y K A Z
 
nieruchomości położonej w obrębie wsi Cisówka, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, gdzie przedmiotem zbycia jest udział wynoszący ½ jej części tej nieruchomości.
 
 
 

Położenie
 Numer działki
Powierzchnia
      (w ha)
 Księga
wieczysta
Cena gruntu (zł)
      (udz. ½)
 
Cisówka
 
 
        114
  
    0,3000
 
BI1B/00188229/0
   
7 965 zł + 23%VAT

 

 

 

Koszty związane z przygotowaniem  nieruchomości do zbycia w kwocie: 525,90 zł pokrywają nabywcy. 

Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny w stanie kwalifikującym się do rozbiórki, bez wartości użytkowej.
 
            Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest udział w tej nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.
            Osoby, które uważają, że przysługuje im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć wniosek z określeniem swoich roszczeń w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-08-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-08-08