Data wydania 2012-08-08
Tytuł Zarządzenie Nr 168/12 z dnia 2012-07-30
IG.0050.168.2012.MK
Zarządzenie Nr 168/12
Burmistrza Michałowa
 z dnia 30 lipca   2012 roku
 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie 6 Bondary i  42 Sokole
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata i w wykonaniu Uchwał: Nr XVIII/166/12 i Nr XVIII/170/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 6 Bondary i 42 Sokole zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości zabudowane stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi:
                      SOKOLE: dz. nr 90 o pow. 0,0800ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, drewnianym, ogrzewanie piecowe, instalacje elektryczna i wodociagowa niekompletna, zdegradowana.
                       pow. użytkowa budynku 61,40 m2, wiek budynku ok. 100 lat.
     Cena nieruchomości: 50 000 zł brutto; Kw BI1B/00051814/9;
   Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. (Budynek mieszkalny ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków).
BONDARY: dz. nr 26/26 , 27/2 i 27/18 o łącznej pow. 0,8544ha, zabudowana budynkiem po byłej kotłowni osiedlowej oraz wiatą drewnianą  kwalifikującą się do rozbiorki, położona jest na Osiedlu Bondary w bliskim sąsiedztwie zbiornika wodnego „Siemianówka” w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i budynkow gospodarczych. Na nieruchomośći znajduje się kilka słupów oświetleniowych oraz przebiegają linie energetyczne. Przez działki 26/26 i 27/18 przebiega sieć wodociągowa o średnicy ø 100 z hydrantami dla której należy ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu, zaś przez działkę 27/2 przebiega kolektor sanitarny ø 300 dla którego również należy ustanowić nieodpłtną służebność przesyłu. Nieruchomośc położona w strefie oddziaływania infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja sanitarna.
Budynek o pow. użytkowej – 290,67 m2, rok budowy - lata 70-siąte XX wieku, wyposażony w instalacje elektryczną siłową i oświetleniową odgromową, wod-kan, dwa piece olejowe oraz zbiornik na olej o poj. 30 tys. litrow.
 Cena nieruchomości: 192 000 zł brutto; Kw BI1B/00061726/8;
  
   Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Rekreacyjnego Bondary –Rybaki na zbiornikiem wodnym „Siemianówka” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/212/05 Rady Gminy w Michałowie z dn. 10.06.2005r. obszar na którym położona jest nieruchomość  w części ¾ dz. 26/26 i 27/18 oznaczony symbolem TC – tereny urzadzeń ciepłowniczych kotłowni osiedlowej i 1/5 MW – budownictwo wielomieszkaniowe, a dz. 27/2 MW – budownictwo wielomieszkaniowe.
§ 2. Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, na tablicy ogloszeń w w/w miejsowościach oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
§ 3. Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                                                             Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-08-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-08-08