Zarządzenie Nr 167/12 z dnia 2012-07-30 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Data wydania 2012-08-08
Tytuł Zarządzenie Nr 167/12 z dnia 2012-07-30
    IG.0050.167.2012.MK
ZARZADZENIE NR 167/12
Burmistrza Michałowa
 z  dnia  30 Lipca   2012 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), w wykonaniu Uchwał Rady Gminy w Michałowie Nr XXXX/287/06 z dnia 22 czewrca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008r. zmieniajacej uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi, oznaczone numerami  geodezyjnymi:
          1. Potoka:
        a) działka nr  219/1 o pow. 0,4600ha,
         cena nieruchomości: 19 800 zł plus VAT 23%, Kw. BI1B/00062413/8;
        b) dziaka nr 220/1 o pow. 0,0500ha,
          cena nieruchomości 2 400 zł    plus VAT 23%, Kw. BI1B/00062413/8;
          Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. ww. nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę zagrodową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione nieruchomości obciążone są umową dzierżawy do dnia 31.12.2012 roku.
      2. Odnoga:
. a) działka nr 434 o pow. 0,0500 ha;
        Cena nieruchomości: 4 000 zl plus VAT 23%;   Kw Nr BI1B/00122883/2;
          Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. ww. nieruchomość  przeznaczona jest zabudowę zagrodową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
 3. Barszczewo :
 a)  działka nr 110 o pow. 0,2500ha,  
         cena nieruchomości: 16 000 zł plus podatek VAT 23%; Kw Nr BI1B/00109585/6;
                  Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
       
     4. TAJNICA GÓRNA:
      a) działka nr  609/2 o pow. 0,2700ha;
           cena nieruchomości: 4 000 zł brutto: Kw Nr BI1B/00060762/5;
       Zgodnie z ustaleniami  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.      BONDARY:
a) dz. nr 114/5 o pow. 0,0630ha114/7 o pow. 0,0170ha i 114/8 o pow. 0,2020ha o łącznej pow. 0,2820ha
     cena nieruchomości: 10 000 zł netto; KW Nr BI1B/00061726/8;
       Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. (Teren bezpośrednio narazony na zasięg fali powodziowej rzeki Narwi i zbiornika Siemianówka).
 
6.      LEONOWICZE:
b) działka nr 92/1 o pow. 0,2400ha;
     cena nieruchomości: 4 100 zł brutto, Kw Nr BI1B/00103825/9;
          Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
7.      NOWOSADY:
c) działka nr 238 o pow. 0,1800ha;
     cena nieruchomości: 10 000 zł netto, Kw Nr BI1B/00059217/0;
          Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. JAŁÓWKA:
    działka nr 388/2 o pow. 0,0948 ha;
   cena nieruchomości: 3 500 zł brutto, Kw Nr BI1B/00096884/7;
          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi gminnej.
9.      ZALESZANY:
a)      działka nr 428/2 o pow. 0,3400ha;
     cena nieruchomości: 13.500 zł plus podatek VAT 23%; Nr Kw BI1B/00164310/1;
          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren działki porośnięty w częśći samosiewami drzewostanu mieszanego.
       Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 ddni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, na tablicy ogloszeń w w/w miejsowościach oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
§ 2. Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarzadzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                    Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-08-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-08-08