Zarządzenie Nr 340/2014 z dnia 2014-07-29 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Data wydania 2014-08-04
Tytuł Zarządzenie Nr 340/2014 z dnia 2014-07-29

 

 

IG.0050.340.2014.MK

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  340/2014

Burmistrza Michałowa

 

z dnia 29 lipca 2014 roku

 

            w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35 ust. 1  i art. 37 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2014r., poz. 518, 659, 805), oraz Uchwały Nr XXXV/335/14 Rady Miejskiej w Michałowo  z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  zarządzam, co następuje:

 

    

 §1.  Przeznacza  się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bondary oraz w biuletynie informacji publicznej: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,, a informacja o tym ukaże się w prasie.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

 

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                               BURMISTRZ MICHAŁOWA

 

                                                                                                    MAREK  NAZARKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Załącznik Nr 1

                                                                                                     do Zarządzenia Burmistrza

                                                                                                     Michałowa Nr 340/2104

                                                                                                     z dnia 29.07.2014r.

                            

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej   na  rzecz Gminy Białystok:

  1. nr 1 Osiedle Bondary 3 o pow. 60,31 m2 składającego się z 4-ech izb z udziałem 759/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 27/6 i nr ewid 21/6 o łącznej pow. 0,1668 ha (KW Nr BI1B/00074577/2), wraz z pomieszczeniem przynależnym – segmentem o pow. 19,725 m2 w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 27/13 o pow. 0,1159 ha (KW Nr BI1B/00074587/5);

wartość:  24 165 zł (brutto);

  1. nr 4 Osiedle Bondary 3 o pow. 60,31 m2 składającego się z 4-ech izb z udziałem 759/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn nr ewid 27/6 i nr ewid 21/6 o łącznej pow. 0,1668 ha (KW Nr BI1B/00074577/2), wraz z pomieszczeniem przynależnym – segmentem o pow. 19,725 m2 w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 27/13 o pow. 0,1159 ha (KW Nr BI1B/00074587/5);

wartość: 25 362 zł (brutto);

  1. nr 4 Osiedle Bondary 4 o pow. 60,31 m2 składającego się z 4-ech izb z udziałem 759/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn nr ewid 25/11 i nr ewid 26/10 o łącznej pow. 0,1487 ha (KW Nr BI1B/00074580/6), wraz z pomieszczeniem przynależnym – segmentem o pow. 19,725 m2 w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn nr ewid 25/17 i nr ewid 26/16 o łącznej pow. 0,1177 ha (KW Nr BI1B/00074588/2);

wartość:  25 362 zł (brutto);

  1. nr 9 Osiedle Bondary 5 o pow. 60,31 m2 składającego się z 4-ech izb z udziałem 696/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn nr ewid 26/19 o pow. 0,1722 ha (KW Nr BI1B/00074581/3), wraz z pomieszczeniem przynależnym – segmentem o pow. 19,725 m2 w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 26/25 o pow 0,1102 ha (KW Nr BI1B/00074589/9);

wartość: 27 586 zł (brutto);

  1. nr 9 Osiedle Bondary 8 o pow. 60,31 m2 składającego się z 4-ech izb z udziałem 696/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 26/21 o pow. 0,1541 ha (KW Nr BI1B/00074584/4), wraz z pomieszczeniem przynależnym – segmentem o pow. 19,725 m2 w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 27/17 o pow. 0,0889 ha (KW Nr BI1B/00074590/9).        

Wartość : 27 586 zł (brutto);  

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-08-04