Zarządzenie Nr 164/12 z dnia 2012-07-25 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie Osiedle Bondary i Michałowo

Data wydania 2012-07-26
Tytuł Zarządzenie Nr 164/12 z dnia 2012-07-25
Or.0050.164.2012.MK
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 164/12
Burmistrza Michałowa
z dnia 25 lipca  2012 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie Osiedle Bondary i Michałowo
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zarządza sie, co następuje:
 
 Przeznaczam do sprzedaży lokale mieszkalne:
 
lokal nr 10 o pow. 72,41m² w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem 835/10000 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 26/21 o pow. 0,1541 ha oraz segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 wraz z udzialem 1/20 w prawie własności dz. 26/23 o pow. 0,1534 ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziałl Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste:BI1B/00074584/4 i BI1B/00074586/8;
         a) wartość nieruchomości:  33 017 zł;
lokal nr 2 o pow. 33,62m² w budynku mieszkalnym położonym w Michalowie przy ul. Plac 11 Listopada 11 i udziałem 3362/18722 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 322/1 o pow. 0,0259ha i 321/1 o pow. 0,0701ha którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta :BI1B/00207256/8;
         a) wartośc nieruchomości: 14 792 zł;
            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.
            Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 16  sierpnia 2012 roku, oświadczenie, że wyrażają
 zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11 oraz u sołtysa Bondary.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
                                                                                     Burmistrz Michałowa
                                                                                        Marek Nazarko                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-07-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-07-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-07-26