Zarządzenie Nr 163/12 z dnia 2012-07-25 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie 3 Barszczewo.

Data wydania 2012-07-26
Tytuł Zarządzenie Nr 163/12 z dnia 2012-07-25
IG.0050.163.2012.MK
Zarządzenie Nr 163/12
BURMISTRZA Michałowa
 z dnia  25 lipca   2012 roku
    w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie 3 Barszczewo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata i w wykonaniu Uchwały Nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 3 Barszczewo zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie 3 Barszczewo, oznaczone numerami geodezyjnymi:

      a) 172/2 o pow. 2,2880 ha;
       Cena nieruchomości: 94 000 zł netto;
      b) 173/8 o pow. 3,0983 ha;
       Cena nieruchomości: 126 500 zł netto;
      c) 177 o pow. 7,15 ha;

       Cena nieruchomości: 186 000 zł netto;

§ 2. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., nieruchomości opisane w pkt a i b – przeznaczone są jako tereny złóż kruszywa naturalnego (nieudekumentowane) do ewentualnej eksploatacji, a nieruchomość w pkt c - jako tereny złóż kruszywa naturalnego (nieudekumentowane) do ewentualnej eksploatacji wraz z wyrobiskiem poeksploatacyjnym do rekultywacji. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3. Wyżej wymienionym nieruchomościom prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych  Kw  Nr BI1B/00109585/6.

 § 4. Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, na tablicy ogloszeń w w/w miejsowościach oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

§ 5. Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

§6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                                                             Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-07-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-07-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-07-26