Zarządzenie Nr 162/12 z dnia 2012-07-25 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie 29 Michałowo.

Data wydania 2012-07-26
Tytuł Zarządzenie Nr 162/12 z dnia 2012-07-25
IG.0050.162.2012.MK
Zarządzenie Nr 162/12
BURMISTRZA Michałowa
 z dnia 25 lipca 2012 roku
 
   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie 29 Michałowo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata i w wykonaniu Uchwały Nr XVIII/168/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie 29 Michałowo, oznaczone numerami geodezyjnymi:

      a) 178/3 o pow. 0,0830 ha;
       Cena nieruchomości: 23 000 zł netto;
      b) 895/11 o pow. 0,1144 ha;
       Cena nieruchomości: 35 000 zł netto;
      c) 895/12 o  pow. 0,1130 ha;

       Cena nieruchomości: 34 000 zł netto;

§ 2. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jenorodzinną.

§ 3. Wyżej wymienionym nieruchomościom prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych  Kw  Nr BI1B/00050121/7.

 §4. Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

§ 5. Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

§6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                                                             Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-07-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-07-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-07-26