Zarządzenie Nr 338/14 z dnia 2014-07-21 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data wydania 2014-07-28
Tytuł Zarządzenie Nr 338/14 z dnia 2014-07-21

 

IG.0050.338.2014.MK

ZARZĄDZENIE  Nr  338/2014

BURMISTRZA  MICHAŁOWA

 

z dnia 21 lipca 2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz.518 z póżn. zm.), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położone w obrębie wsi Bachury i Nowa Wola, opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Wykaz o którym mowa w § 1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie i w miejscowości na terenie której położona jest nieruchomość oraz zamieszcza się na stronie internetowej  pod adresem bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl , a informacja o tym ukaże się w prasie.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi  Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                           B U R M I S T R Z

                                                                                                             Marek  Nazarko


                                                                                                     Załącznik

                                                                                                     do zarządzenia NR 338/2014

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia  21 lipca 2014 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:

Położenie

  Numer działki

Powierzchnia

      (w ha)

  Księga

wieczysta

Cena gruntu (zł)

      (udz. 1/2)

Bachury

   143/4

0,8300ha

     (udz. ½ )

    brak

   6 530,00 zł  (brutto);

   Nowa                 Wola              

      423/2

   0,4830ha

   (udz. ½ )

     brak

    5 400,00 zł (brutto);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia w kwocie: 519,00 zł pokrywają  nabywcy.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r.,  poz. 518 ze zm.), nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest udział w tej nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz  innych współwłaścicieli nieruchomości.

           Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-07-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-07-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-07-28