Zarządzenie Nr 337/14 z dnia 2014-07-21 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie: Michałowo, Barszczewo, Bachury i Kuchmy

Data wydania 2014-07-28
Tytuł Zarządzenie Nr 337/14 z dnia 2014-07-21

 

IG.0050.337.2014.MK

Zarządzenie Nr  337/14

BURMISTRZA  MICHAŁOWA

  z  dnia 21  Lipca 2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie: Michałowo, Barszczewo, Bachury i Kuchmy

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz. 594, 645 1318)  oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 ze zm.), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i w wykonaniu uchwały Nr XXXII/308/14  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu publicznego n/w nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie, oznaczone numerami geodezyjnymi:

29. MICHAŁOWO:

  1. dz. nr  895/6 o pow. 0,1023ha,   

      cena nieruchomości: 31 000,00 zł (netto);

  1.    dz. nr 895/8 o pow. 0,1027 ha;

cena nieruchomości: 31 000,00 zł (netto);

  1. dz. nr 895/9 o pow. 0,1133ha;

cena nieruchomości: 34 000,00 zł (netto);

  1. dz.nr 895/10 o pow. 0,1147 ha;

cena nieruchomości: 34 500,00 zł (netto);

       Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, powyższe nieruchomości  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta  KW BI1B/00050121/7.    Działki o kształcie regularnym, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. Dostępność komunikacyjna: dz. 895/6 i 895/8 od ulicy Polnej a dz. 895/9 i 895/10 od ulicy Polnej o nawierzchni utwardzonej a dalej drogą wewnętrzną nieurządzoną.W strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej, kanalizacyjnej od ul. Polnej.

 3.  BARSZCZEWO:

dz. nr 155 o pow. 2,86a, w tym:, RV- 1,32 ha i RVI- 1,54ha, NR Kw BI1B/000109585/6, działka o kształcie wieloboku, nieużytkowana rolniczo, porośnięta pojedyńczymi samosiewami drzewostanu iglastego sosny i pojedyńczej  brzozy.

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku ww.nieruchomość opisana jest jako zarejestrowane złoża kruszywa punkty eksploatacji żwiru i piasku, ( brak jest ich udokumentowania).

Cena nieruchomości:  116 000,00 zł (netto);

1. BACHURY:

dz. nr 199/3 o pow. 0,1256ha, NR KW BI1B/00078832/6, otoczenie: grunty rolne i zadrzewione oraz zabudowa zagrodowa, działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do wydłużonego trapezu, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i wodociągowej, działka porośnięta olszyną i zakrzczeniami oraz kilka drzew lisciastych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

Cena nieruchomości: 13 500,00 zł (netto);

24. KUCHMY:

dz. nr 191/2 o pow. 0,1753ha, Nr Kw BI1B/000103815/6, działka o kształcie wydłużonym zbliżonym do prostokąta, otoczenie: zabudowa zagrodowa i grunty rolne i lesne, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej,  zakrzaczona i porośnięta samosiewami drzew liściastych, dosteponość  komunikacykjna utrudniona drogą gminną nieurządzoną.

 Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest  w 2/3 pod tereny rolne i w 1/3 pod tereny zabudowy zagrodowej.

         Cena nieruchomości: 5 950,00 zł plus VAT, który będzie doliczony od ceny osiągniętej   w przetargu -  od 1/3 częśći;

§ 2. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości nastapi po upływie 6-ciu tygodni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, sołtysa sołectwa Juszkowy Gród, Bachury i Kuchmy oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,  a informacja o tym ukaże się w prasie.

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

                                                                                       

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-07-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-07-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-07-28