Zarządzenie Nr 66/11 z dnia 2011-07-20 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2011-08-09
Tytuł Zarządzenie Nr 66/11 z dnia 2011-07-20
Or.0050. 66.2011.UT                    
 Zarządzenie 66 /11
Burmistrza Michałowa
 z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679 ) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady  IX   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
1.      Zmian w budżecie na 2011 rok
2.      Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo
3.      Zasad nabycia nieruchomości położonej w obrębie wsi Michałowo
4.      Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo
5.      Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
6.      Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
7.      Wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
8.      Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. ,,Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007 – 2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” oraz regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Michałowo
9.      Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
 
§ 2
 
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.1,2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich   podjęcia
2.      Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt,3,4,5,6,8,  wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich   podjęcia
3.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 7,9 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
 
 § 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa
 
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-08-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-08-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-08-09