Zarządzenie Nr 62/11 z dnia 2011-07-19 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Data wydania 2011-07-21
Tytuł Zarządzenie Nr 62/11 z dnia 2011-07-19

IG.0050.62.2011

Zarządzenie Nr 62/11

Burmistrza Michałowa
 

  z dnia 19 Lipca 2011 roku

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), w wykonaniu Uchwał Rady Gminy w Michałowie Nr XXXX/287/06 z dnia 22 czewrca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008r. zmieniajacej uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi, oznaczone numerem geodezyjnym:

          1.Potoka:

         działka nr  62/4 o pow. 0,0700ha,

         cena nieruchomości: 5.100zł plus VAT 23%, Kw.  BI1B/00062413/8;

          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest zabudowę zagrodową.

      2.Nowa Wola:

.  a)  działka nr 244/7 o pow. 0,09476 ha;

        Cena nieruchomości: 6.700 zl plus VAT 23%;   Kw Nr BI1B/00063198/1;

   b)  działka nr 224/1 o pow. 0,2162 ha

        cena nieruchomości:8. 550 zł plus VAT 23% od ½ części; Kw Nr BI1B/00063198/1;

          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość o nr 244/7 przeznaczona jest zabudowę zagrodową (bez dostępu do drogi publicznej), a dz. 224/1 w części  ½  zagrodowa i w ½  rolna.

 

  3. Łuplanka Stara i Nowa :

 a)   działka nr 370/1 o pow. 0,2800ha,  

      cena nieruchomości: 11 700 zł plus podatek VAT 23%;        

  b) działka nr 371/2 o pow. 0,0588ha,

       cena nieruchomości: 2.800zł plus podatek VAT 23%;  

  c) działka nr 372/2 o pow. 0,1535 ha;

      cena nieruchomości: 7.000 zł plus podatek VAT 23%;

                   Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę zagrodową. Nieruchomości posiadają założoną księgę wieczystą Kw BI1B/00069707/5.

4. Szymki:

       dzialka nr 289  o pow. 0,4800ha,

     cena nieruchomości: 23.500 zł plus podatek VAT 235; Kw BI1B/00062028/2.

                    Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej. Teren działki zakrzaczony, porośnięty w części samosiewami drzewostanu mieszanego.

5.Jałówka:

      działka nr 406/2 o pow. 0,1100 zł;

      cena nieruchomośći: 2.000 zł; Kw BI1B/00096884/7;

                   Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest  pod tereny rolne.

6.Zaleszany:

    działka nr 540 o pow. 0,3400 ha;

   cena nieruchomości: 13.200 zł plus podatek VAT 23%; NrKw BI1B/00069702/0;

       Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej. Teren działki porośnięty  w częśći samosiewami drzewostanu mieszanego.

7. Gonczary:

a)      działka nr 54 o pow. 0,1700ha;

     cena nieruchomości: 9.500 zł plus podatek VAT 23%; Nr Kw BI1B/00164310/1;

      Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe. Teren działki porośnięty  w częśći samosiewami drzewostanu mieszanego.

        Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres  21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, na tablicy ogloszeń w w/w miejsowościach oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

§ 2. Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarzadzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                 Burmistrz  Michałowa

                                                                                                    Marek Nazarko

                                                                                                                                      

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-07-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-07-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-07-21