Zarządzenie Nr 336/14 z dnia 2014-07-17 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2014-07-18
Tytuł Zarządzenie Nr 336/14 z dnia 2014-07-17

Or.0050.336.2014.AD    

Zarządzenie  336/14

Burmistrza Michałowa

 z dnia   17  lipca    2014roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.596 ,645,1318)  zarządzam, co następuje:

 § 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXXV   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

1/ zmian w budżecie gmin y na 2014 rok

2/rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Gminy Michałowo 

3/przyjęcia lokalnego programu  w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Michałowo

4/ nadania nazwy skwerkowi położonemu w Michalowie

5/ zmiany nazwy ulicy

 6/zasad i trybu nadania Honorowy Obywatel Gminy  Michałowa

 7/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

8/ określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

9/ przyjęcia regulaminu portu w Rybakach

10/uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo

11/rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowo

 

§ 2

 

Upoważnić:

 

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 1 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
  2. Sekretarza Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.6,9,11, wraz z uzasadnieniem potrzeby ich  podjęcia
  3. Kierownika Referatu Inwestycyjno-geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał  wymienionych  w § 1 pkt.2,4,5,7,8,10,  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej    podjęcia
  4. Kierownika MGOPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 2  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej    podjęcia

 

 

 §3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

 

           Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-07-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-07-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-07-18