Zarządzenie Nr 160/12 z dnia 2012-07-13 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2012-07-15
Tytuł Zarządzenie Nr 160/12 z dnia 2012-07-13
Or.0050.160.2012.UT                   
Zarządzenie Nr 160/12
Burmistrza Michałowa
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887 ) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XVIII   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
 
1.      Zmian w budżecie na 2012 rok
2.      Nadania nazwy ulicy
3.      Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 3 Barszczewo
4.      Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Bondary
5.      Sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo
6.      Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo
7.      nabycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Rudnia i Garbary
8.      Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 42 Sokole
9.      W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
 
§ 2
 
Upoważnić:
 
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 1wraz z uzasadnieniem potrzeby jej    podjęcia
2.      Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt. 2,3,4,5,6,7,8,9 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich    podjęcia
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
       Burmistrz Michałowa
 
           Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-07-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-07-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-07-15