Zarządzenie Nr 246/13 z dnia 10-07-2013 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie: 38 Potoka, 32 Nowa Wola, 3 Barszczewo, 28 Łuplanka Stara i Nowa, 16 Jałówka i 30 Kolonia Mostowlany.

Data wydania 2013-07-10
Tytuł Zarządzenie Nr 246/13 z dnia 10-07-2013

 

IG.0050.246.2013.MK

Zarządzenie Nr  246/13

Burmistrza  Michałowa

  z  dnia  10  LIPCA 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie:  38 Potoka, 32 Nowa Wola, 3 Barszczewo, 28 Łuplanka Stara i Nowa,  16 Jałówka i 30 Kolonia Mostowlany.

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 28, 34 ust. 1 pkt 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata oraz Uchwał: Nr XXV/241/13, XXV/242/13 i XXV/240/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrebie:  Potoka, Jałówka i   Kolonia  Mostowlany zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży n/w nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie, oznaczone numerami geodezyjnymi:

1.   38 POTOKA: dz. nr  101/1 o pow. 0,4700ha, Nr Kw BI1B/00062413/8, działka niezabudowana, położona w obszarze zabudowy wsi, działka o kształcie prostokątnym, graniczy z ulica wiejską o nawierzchni utwardzonej, w strefie oddziaływania energii elektrycznej  i wodociagowej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

           cena nieruchomości: 21 000 zł plus podatek VAT 23%;

2.  32 NOWA WOLA: dz. nr 283/2 o pow. 0,3115ha; Nr Kw BI1B/00063198/1; działka  niezabudowana, o kształcie prostokątnym, otoczenie grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

            cena nieruchomości: 5 700 zł,  zwolnienie z podatku VAT;

3.  3 BARSZCZEWO:dz.nr 108/2 o pow. 0,1400ha; Nr Kw BI1B/00109585/6; działka  niezabudowana, częściowo zakrzaczona, o kształcie nieregularnym zbliżonym do wydłużonego prostokąta, otoczenie grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i wodociagowej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

     cena nieruchomości: 9 000 zł  plus podatek VAT 23%;

 

 

 

 

4.  28 ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz.nr 365 o pow. 0,2900ha; Nr Kw BI1B/00069707/5, działka o kształcie regularnym zbliżonym do kwadratu, otoczenie grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, w strefie oddziaływania energii elektrycznej, na części zabudowana dwiema wiatami o pow. ok. 40 m2, każda pokryta eternitem, ściany i wrota drewniane w stanie kwalifikującym się do rozbiórki. Koszt robót rozbiórkowych równy wartości materiałów porozbiórkowych. Po granicy działki znajdują się słupy betonowe w złym stanie technicznym jako pozostałość po ogrodzeniu. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

     cena nieruchomości: 16 300 zł, zwolnienie z podatku VAT;

5.  16  JAŁÓWKA: dz.nr 241 o pow. 2,5264; Nr Kw BI1B/00096884/7, działka  o kształcie wydłużonego prostokąta, otoczenie: grunty rolne oraz enklawy leśne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

     cena nieruchomości: 26 000 zł, zwolnienie z podatku VAT;

6.  30 KOLONIA MOSTOWLANY: dz.nr 93 o pow. 2,39ha; Nr Kw BI1B/00063480/5, działka o kształcie wieloboku, przez działkę przy granicy północno-zachodniej przebiega linia elektryczna napowietrzna SN. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

     cena nieruchomości: 22 000 zł, zwolnienie z podatku VAT;

§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, sołtysa sołectwa Potoka, Nowa Wola, Juszkowy Gród,  Łuplanka Stara i Nowa i Jałowka oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. a informacja o tym ukaże się w prasie.

§ 3.Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Michałowa

Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-07-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-07-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-07-10