Data wydania 2009-07-20
Tytuł Zarządzenie Nr 213/09 z dnia 2009-06-08
ZARZĄDZENIE  Nr 213/09
BURMISTRZA MICHAŁOWA
 
z dnia 8 czerwca 2009 roku
 
w sprawie sprzedaży udziału w prawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Cisówka, na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i  Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 28 ust. 1 i  art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm., Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 16001, z 2007r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i Nr 42  poz. 340) oraz Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia , zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,   z a r z ą d z a  się, co następuje:
 
            § 1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Cisówka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 365 o pow. 0,1800ha, opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
            § 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
            § 3. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość udziału opisanego w § 1 niniejszego zarządzenia ustala się na kwotę: 5. 643,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złotych) netto.
 
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.
 
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                          B U R M I S T R Z

                                                                                                             Marek Nazarko


 
                                                                                                     Załącznik
                                                                                                     do zarządzenia nr 213/09
                                                                                                     Burmistrza Michałowa
                                                                                                     z dnia 8 czerwca 2009r.
 
 
 
 
W Y K A Z
 
nieruchomości położonej w obrębie wsi Cisówka, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, gdzie przedmiotem zbycia jest udział wynoszący ½ jej części tej nieruchomości.
 
 
 

Położenie
 Numer działki
Powierzchnia
      (w ha)
 Księga
wieczysta
Cena gruntu (zł)
      (udz. ½)
 
Cisówka
 
 
        365
  
    0,1800
 
   Brak księgi
   wieczystej
   
5 643 zł + 22%VAT

 
 
 

           

 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami0, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest udział w tej nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.

            Osoby, które uważają, że przysługuje im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć wniosek o określeniem swoich roszczeń w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-20