Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 2015-07-07 - w sprawie powołania Komisji konkursowej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

Data wydania 2015-07-07
Tytuł Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 2015-07-07

Or.0050.63.2015 J.Ch

ZARZĄDZENIE NR x

Burmistrza Michałowa

z dnia 07 lipca  2015 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie  

 Na podstawie art.  30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,poz.645,poz.1328,poz.379,poz.1072 ) związku z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r.  poz. 406 z 2014r poz.423 z 2015r poz.337),  oraz § 4 ust 1 rozporządzenia  Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004r. Nr 154 poz. 1629) zarządza się co następuje:

 § 1.Powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej  Komisją, w celu wyłonienia  kandydata na  stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie ,w skład której  wchodzą:

1)Jerzy Chmielewski         – Zastępca Burmistrza – Przewodniczący Komisji

2) Jolanta Rogowska        – członek

3) Elżbieta Bura                – członek                      

4) Marian Hajduczenia    – członek                      

5) Irena Suprun                –  członek                      

6) Jan Łuksza                   -   członek

§ 2. Do zadań komisji należy:

1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata,

2) przeprowadzenie postępowania konkursowego,

3) sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji,

4)przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Michałowa

§ 3.Komisja przeprowadzi prace o których mowa w § 2. w oparciu o Regulamin pracy Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.Wykonanie Zarządzenia powierza się  Zastępcy Burmistrza Michałowa

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk


Załącznik do Zarządzenia Nr /2015

Burmistrza Michalowa

    z dnia   2015 roku

Regulamin  pracy Komisji Konkursowej

§ 1. 1. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Michałowa Nr  52 /2015 z dnia 21.05.2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i w Michałowie , konkurs przeprowadza Komisja konkursowa w składzie określonym w § 1 Zarządzenia Burmistrza Michałowa Nr 63 /2015 z dnia 07 lipca  2015 r. zwana dalej Komisją.

2. Członkowie Komisji w ramach swoich prac zobowiązują się do terminowego przeprowadzenia konkursu i wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  w Michałowie .

3.Członkowie Komisji przed przystąpieniem do pracy składają pisemne oświadczenie, iż nie

przystępują do konkursu jako kandydaci, jak również nie są małżonkiem, krewnym lub powinowatym takiej osoby, albo pozostają wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich obiektywizmu i bezstronności.

4.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Komisji lub upoważniona przez niego osoba informuje o tym Burmistrza Michałowa, który podejmuje decyzję o wyłączeniu członka komisji z jej składu i powołaniu innej osoby.

§ 2.1.Pracami Komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący. Rozstrzyga on również w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących procedury pracy Komisji.

2. Do zadań sekretarza należy przygotowanie posiedzeń Komisji oraz sporządzanie protokołów z jej posiedzeń. Protokół z każdego posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

3.Komisja podejmuje decyzje  zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

4.Decyzja o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydata do dalszego udziału w konkursie podejmowana jest w głosowaniu jawnym.

5. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw decyduje głos przewodniczącego.

6.Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków komisji. Nieobecność na posiedzeniu Komisji powinna być pisemnie usprawiedliwiona.

§ 3.  Przewodniczący Komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia  członków Komisji oraz kandydatów.

§ 4.1.Komisja przeprowadza konkurs w dwóch etapach.

2.  W pierwszym etapie  Komisja:

1)  dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym  zgodności złożonych  przez kandydatów dokumentów, z kryteriami podanymi w ogłoszeniu konkursowym.

2)  określa szczegółowe kryteria oceny przydatności kandydata

3)  ustala kolejność rozmów z kandydatami

3. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

1)  została złożona po terminie

 lub

2)  nie zawiera wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów lub

  kandydat nie spełnia wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

§ 5. 1.  W drugim etapie konkursu Komisja:

2)  przeprowadza z każdym z kandydatów rozmowę kwalifikacyjną, rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone będą  w siedzibie Urzędu Miejskiego, o wyznaczonym terminie rozmowy kandydaci zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani

3) sporządza zbiorcze zestawienie punktacji wszystkich kandydatów oraz ustala kolejność stosownie do uzyskanej przez nich punktacji.

4)  Komisja w głosowaniu jawnym wyłania kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka  Kultury  w Michałowie

 

§ 6 Po zakończeniu prac i przekazaniu dokumentacji konkursowej organizatorowi -  Komisja ulega rozwiązaniu.

 


 

                                   Załącznik nr 1 do Regulaminu

pracy Komisji Konkursowej

 celu przeprowadzenia konkursu

na kandydata na stanowisko

 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

 

 

                                            KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

 

Imię i nazwisko kandydata

Ocena posiadanych kwalifikacji

(od 1 do 5pkt.)

Ocena przedstawionej przez kandydata koncepcji funkcjonowania GOK

(od 1 do 5 pkt.)

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej

(od 1 do 5 pkt)

Suma punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-07-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-07-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-07-07