Data wydania 2010-07-01
Tytuł Zarządzenie Nr 318/10 z dnia 2010-06-29
 
 
ZARZĄDZENIE  NR 318 /10
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
 
            w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie wsi Sokole.
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1  i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia , zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XXXVIII/349/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art. 231 kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie wsi Sokole, z a r z ą d z a  się, co następuje:
 
            § 1. Zbyć w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie wsi Sokole, oznaczoną numerem geodezyjnym 53 o pow. 0,1700ha na rzecz właściciela nakładów poczynionych na w/w nieruchomości za odpowiednim wynagrodzeniem.
 
§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 została ujęta w wykazie stanowiącym załącznik do niejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
            § 3. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość nieruchomości gruntowej opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia ustala się na kwotę: 39 900 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) netto.
 
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.
 
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                          B U R M I S T R Z
                                                                                                             Marek Nazarko
 
     

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-07-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-07-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-07-01