Data wydania 2010-07-01
Tytuł Zarządzenie Nr 317/10 z dnia 2010-06-29
 
Zarządzenie nr  317/10
Burmistrza Michałowa
  z dnia  29 czerwca  2010roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651), oraz Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czewrca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008r. zmieniajacej uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  i Uchwały Nr XXXIII/347/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czewrca 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomosci położonej w obrębie Hieronimowo, zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi, oznaczone numerem geodezyjnym:
          1. Topolany:
   a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 805 o pow. 0,9981ha,  wartość nieruchomości: 10.000 zł; Kw. BI1B/00082294/3;
          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod wyrobisko poeksploatacyjne do rekultywacji.
 2. Kobylanka :
a)  nieruchomośc niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 381 o pow. 0,4381ha,   wartość nieruchomości: 10 000 zł; Kw BI1B/00110993/9;
       Nieruchomość położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, oznaczona na rysunku planu symbolem 9.2RM jako tereny rolnicze z zabudową siedliskową wraz zakazem lokalizacji nowych siedlisk.
   3. Hieronimowo:
    a) nieruchomośc niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 92/1 o pow. 0,8480ha,   wartość nieruchomości: 25 000 zł;  Kw BI1B/00068202/8;
       Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest jako droga wewnętrzna.
§ 2. Na podstawie art. 34 cytowanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w § 1 z zastrzeżeniem art. 216 przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujach warunków:
1)  przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym jest mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku, albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 3. W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się kolejność wymieniona w § 2.
§ 4. Osoby o których mowa w § 2, korzystaja z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie w terminie 6 tygodni od daty opublikowania niniejszego wykazu tj. do dnia 12 sierpnia 2010r. oraz dodatkowo pokryją koszta poniesione przez Gminę za sporzdzenie operatu szacunkowego.
§ 5. O ile, nieruchomości wymienione w § 1 nie zostaną sprzedane na zasadach określonych w § 2, albo co do których przepisy nie maja zastosowania, podlegają sprzedaży w drodze przetargu ustnego (licytacji).
§ 6. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.
§ 8. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przekazano sołectwom wsi: Topolany, Kobylanka i Hieronimowo.
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                   Marek Nazarko                                             

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-07-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-07-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-07-01