Zarządzenie Nr 56/11 z dnia 2011-06-28 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży w obrębie Michałowo.

Data wydania 2011-06-28
Tytuł Zarządzenie Nr 56/11 z dnia 2011-06-28
 
IG.0050.56.2011.MK
 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  56/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 28 czerwca 2011 roku
 
            w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży w obrębie Michałowo.
 
            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
 
      §1. Przeznaczyć  się do sprzedaży lokal mieszkalny:
 
nr  5 (poddasze ) o pow. użytkowej 23,34 m² w budynku mieszkalnym o konstrukcji drewnianej położonym w Michałowie przy ul. Plac 11 listopada 5  oraz udział 23/158 wprawie własności działki nr 328 o pow. 0,0960ha, której tow Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00001603/2 .
Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczna i wodociągową.
 cena  nieruchomości:  10 000 zł;
 
 § 2 .Termin, miejsce i warunki przetargu dostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11 oraz w biuletynie informacji publicznej: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,.
 
 
 
 
 
                                                                                           BURMISTRZ MICHAŁOWA
 
                                                                                               MAREK NAZARKO
                                                                               
                                                                                                         
 
 
                   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-28