Data wydania 2013-07-10
Tytuł Zarządzenie Nr 245/13 z dnia 2013-06-28

 FN.0050.245.2013.MG

Zarządzenie Burmistrza Michałowa Nr 245/13

z dnia 28 czerwca 2013 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r poz.:1456, 1530,1548) oraz  § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 84 776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarzadzenia.

§ 2. Uruchamia się rezerwę budżetową w wyskości 1 490 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  • Plan dochodów ogółem  28 448 460 zł,

        a)  dochody bieżące     24 435 014 zł

        b) dochody majątkowe  4 013 446 zł

  • Plan wydatków ogółem   28 627 870 zł

  a)  wydatki bieżące      21 968 031 zł

        b) wydatki majątkowe   6 659 839 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 179 410 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2012 w tej samej wysokości.

§ 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Michałowa

 

Anna Dobrowolska – Cylwik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 245/13

z dnia 28 czerwca 2013r.

       Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział – nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

15 783

15 783

326 535

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

15 783

15 783

326 535

4110

-

93

93

4170

5 783

-

10 217

4260

5 000

-

8 000

4300

-

15 000

120 000

4430

-

190

87 190

4510

2 000

-

4 000

4530

-

500

5 500

4590

 3 000

-

65 145

710

Działalność usługowa

 

20 000

20 000

2 198 650

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

 

20 000

20 000

215 000

4170

-

20 000

20 000

4300

20 000

-

195 000

750

Administracja publiczna

 

15 955

15 955

2 681 986

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

14 955

14 955

120 800

4170

-

6 000

6 000

4210

14 955

-

25 045

4217

-

4 250

4 250

4219

-

1 500

1 500

4307

-

1 100

21 900

4309

-

2 105

8 775

75095 – Pozostała działalność

 

1 000

1 000

122 000

4300

1 000

-

108 210

4430

-

1 000

13 790

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

8 500

8 500

267 414

75412 – Ochotnicze straże pożarne

 

8 500

8 500

253 914

3030

5 000

-

18 000

4210

3 500

-

56 870

4300

-

8 500

39 400

801

Oświata i wychowanie

 

4 188

4 188

5 930 980

80101 –  Szkoły podstawowe

 

820

820

2 841 520

4350

540

-

660

4360

280

-

500

4370

-

820

2 020

80104 – Przedszkola

 

3 368

3 368

960 700

4040

3 368

-

42 632

4170

-

368

2 368

4300

-

 3 000

31 900

851

Ochrona zdrowia

 

350

350

139 851

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

 

50

50

14 500

4260

-

50

600

4300

50

-

3 900

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

300

300

120 351

3020

-

300

300

3030

300

-

25 051

852

Pomoc społeczna

 

18 350

18 350

4 264 103

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

 

-

14 722

25 275

4010

-

12 250

21 000

4110

-

2 172

3 724

4120

-

300

515

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

 

17 972

3 250

463 431

4010

15 000

-

312 649

4110

2 172

-

64 818

4120

300

-

8 957

4170

-

2 750

5 000

4240

-

500

620

4370

500

-

-

85295 – Pozostała działalność

 

378

378

266 457

3110

378

-

254 079

4210

-

378

728

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

1 650

1 650

1 088 250

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

1 650

1 650

30 000

4210

-

1 650

11 650

4300

1 650

-

18 350

RAZEM

 

84 776

84 776

28 627 870

 

      Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w  planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 84 776 zł.

W tym:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zmian na kwotę 15 783 zł w zakresie wydatków związanych z obrotem mieniem komunalnym gminy oraz bieżącym utrzymaniem obiektów stanowiących zasób komunalny gminy.

w dziale 710 – Działalność usługowa, zmiany na kwotę 20 000 zł, polegające na zwiększeniu  planu wydatków na opłacenie kosztów umów – zleceń, 

w dziale 750 – Administracja publiczna, zmiany na kwotę  15 955 zł, w tym w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (14 955 zł) i pozostałej działalności                (1 000 zł),

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmiany na kwotę 8 500 zł, dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w stałej gotowości bojowej,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmiany na kwotę  ogólną 4 188 zł.  Zmiany wynikają z bieżących potrzeb i wydatków i spowodują zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych oraz wykonywanie nałożonych na nie zadań w zakresie: szkół podstawowych (820 zł), przedszkola (3 368 zł). Zmian dokonano w oparciu o wnioski dyrektorów poszczególnych placówek;

w dziale 851 – Ochrona zdrowia zmiany na kwotę 350 zł, w rozdziałach 85121 i 85154,

w dziale 852 – Pomoc społeczna zmiany na kwotę 18 350 zł, w rozdziałach: 85205, 85219 i 85295. Zmiany wynikają z faktycznych potrzeb i wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją nałożonych na jednostkę budżetową zadań, dokonano ich na wniosek kierownika MGOPS,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiany w wysokości 1 650 zł, zmniejsza się plan wydatków na zakup usług, a uzyskane środki przeznacza na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni.

 

Zastępca Burmistrza Michałowa

 

Anna Dobrowolska – Cylwik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 245/13

z dnia 28 czerwca 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenia

Plan po zmianach

758

Różne rozliczenia

 

1 490

-

530 306

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

 

1 490

-

144 010

4810

1 490

-

144 010

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

-

1 490

1 732 490

92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

-

1 490

1 414 490

4210

-

300

300

4217

-

950

950

4219

-

240

240

RAZEM

 

1 490

1 490

28 627 870

Objaśnienia do tabeli:

Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 1 490  zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na wydatki związane ze złożonym o dofinansowanie wnioskiem na projekt pod nazwą „ Platforma internetowa Centrum Produktu Lokalnego”.

 

Zastępca Burmistrza Michałowa

 

Anna Dobrowolska – Cylwik

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-07-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-07-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-07-10