Data wydania 2013-07-01
Tytuł Zarządzenie Nr 244/13 z dnia 2013-06-27

OR.0050.244.2013.MK

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  244/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 czerwca  2013roku

            w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży na Osiedlu Bondary.

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwał Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

 

Przeznaczyć  się do sprzedaży lokale mieszkalne:

  1. nr  12 (I piętro) Osiedle Bondary 3 o pow. użytkowej 48,33 m2  składający się z 2 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 609/10000 w prawie własności dz. nr 21/6 i 27/6 o łącznej pow. 0,11668ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 27/13 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 27/13 o pow. 0,1159ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi  wieczyste : BI1B/00074577/2 i BI1B/00074587/5.

      cena  nieruchomości:  25 244 zł ;

 

  1. nr  8 (II piętro) Osiedle Bondary 8 o pow. użytkowej 35,31 m2  składający się z 2 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 409/10000 w prawie własności dz. nr 26/21o pow. 0,1541ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 25/18 o pow. 0,1419ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi  wieczyste : BI1B/00074584/4 i BI1B/00074591/6.

       cena nieruchomości: 18 876 zł;

 

Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.

            Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 18 lipca 2013 roku, oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 oraz do sołtysa sołectwa Bondary.

 

 

                                                                                            BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                   MAREK NAZARKO 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-07-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-07-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-07-01