Zarządzenie Nr Nr 222/09 z dnia 2009-06-26 - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Pieńki

Data wydania 2009-07-27
Tytuł Zarządzenie Nr Nr 222/09 z dnia 2009-06-26
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 222/09
Burmistrza Michałowo
z dnia 26 czerwca 2009roku
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Pieńki
 
            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr 42, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128/, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami/ oraz Uchwały Nr XI/96/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 25 października  2007r. zarządzam, co następuje:
 
            Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Michałowo położoną w obrębie wsi:
 
1Pieńki: oznaczoną numerem geodezyjnym 474 o pow. 0,53 ha zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. BI1B/00050122/4.
 Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r.  w/w nieruchomość przeznaczona jest w części 1/3 pod budownictwo zagrodowe a 2/3 jako tereny rolne.
- opis budynku po byłej szkole: budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej w zabudowie wolnostojącej niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Pokryty dachówką ceramiczną. Ogrzewanie piecowe a w części budynku centralne ogrzewanie (nieczynne). Wyposażony w instalacje elektryczną i wod-kan zasilaną  ze studni kopanej i posiadającej odpływ do szamba betonowego na nieruchomości.
Pow. zabudowy: 130 m2
Pow. użytkowa : 100,26 m2
Wiek budynku ok. 115 lat wymaga generalnego remontu oraz modernizacji i adaptacji do   nowych celów użytkowych.
 (Nieruchomość obciążona lokatorem zamieszkującym bez umowy najmu).
 
- opis budynku gospodarczego: budynek murowany z cegły silikatowej.
pow. użytkowa: 120 m2;
 
Cena nieruchomości: 64 300 zł;
 
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 17 lipca  2009 roku.
3. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.
5. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona w na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl(w zakładce Nieruchomości). oraz przesłano sołectwu Pieńki.
 
 
                                                                                                          Burmistrz Michałowa
                                                                                                               Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-27