Zarządzenie Nr 59/15 z dnia 2015-06-26 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu publicznego

Data wydania 2015-06-30
Tytuł Zarządzenie Nr 59/15 z dnia 2015-06-26

 

 

IG.0050.59.2015.MK

 

 

Zarządzenie Nr  59/15

Burmistrza  Michałowa

  z  dnia  26 czerwca 2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu publicznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782), Uchwały Nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie  okreslania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych własność Gminy  Michałowo oraz  ich wydzierżawiania lub wynajmowania na cza ozanaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony(Dz.Urz. Woj. Podl. z dnia 30.04.2015r. poz. 1477) oraz Uchwały Nr XXV/239/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca 2013r. i Uchwały Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości z zasobu Gminy Michałowo, szczegółowo opisane w wykazie stanowiacym załącznik będący integralną częśćią  niniejszego zarządzenia.

  § 2. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu nastapi po upływie 6-ciu tygodni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, w miejscowości, na terenie której położone są nieruchomości oraz na stronie internetowej pod adresem bip.ug.michalowo.wrotapodlasie.pl, a informacja o tym ukaże się w prasie.

§3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                       Burmistrz  Michałowa

                                                                                                                                        Włodzimierz Konończuk


                                                                                                                       

                                                                                                             Załącznik do Zarządzenia Nr  59/15

                                                                                                           Burmistrza Michałowa

                                                                                                           z dnia 26 czerwca 2015r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargu publicznego:

 

  1. Michałowo: dz. nr 494 i 487/2 o łącznej pow. 0,0832ha, kw BI1B/00050121/7, działka  o kształcie prostokąta, położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dostępnośc komunikacyjna od ulicy Gródeckiej, w strefie oddziaływania  urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Na terenie nieruchomości znajduje się studnia kopana i stare budynki gospodarcze bez fundamentow stałych, kwalifikujace się do rozbiorki, dla ktorych wartość  materiałów  porozbiórkowych równa się kosztowi robót rozbiórkowych, teren od ulicy Gódeckiej ogrodzony fragmentarycznie  starym ogrodzeniem z siatki, kwalifikujacym się do rozbiórki. Na działce rośnie parę starych drzew owocowych i liściastych oraz stare krzewy. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarwowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdezonym Uchwałą Nr XXXIV?234/05 Rady Gminy  Michałowo z dnia 17 listopada 2005 przedmiotowa nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

          Cena wywoławcza(netto): 25 000,00 zł plus opłaty manipulacyjne(szacunek i wyrys) 580,50 zł;

  1. Michałowo: dz. nr 1115 o  pow. 0,0790ha, kw BI1B/00050121/7, nieruchomość  o kształcie wydłużonego  prostokąta, położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny niezabudowane a dalej w kierunku wschodnim zabudowa ZGKiM dostępność komunikacyjna od ulicy Wyręby, w strefie oddziaływania  urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Teren nieruchomości porośnięty trawą. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarwowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdezonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy  Michałowo z dnia 17 listopada 2005 przedmiotowa nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią urządzoną.

Cena wywoławcza(netto): 20 500,00 zł plus opłaty manipulacyjne(szacunek i wyrys) 580,50 zł;

  1. Ciwoniuki: dz. nr  408 o pow. 0,8300ha, Kw BI1B/00135472/2, nieruchomość o kształcie prostokąta, w otoczeniu zabudowy siedliskowej kolonijnej (po granicy zachodniej i naprzeciwko) oraz grunty niezabudowane-rolne i leśne, dojazd z drogi gminnej, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i sieci wodociągowej. Działka porośnięta trawą, a po granicy południowej i wschodniej  drzewostanem mieszanym z przewagą samosiewów sosny. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku - nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

Cena wywoławcza brutto:  33 500,00zł plus opłaty manipulacyjne (szacunek i wyrys)  580,50 zł;

Zwolnienie z podatku VAT – użytki sklasyfikowane jako rolne;

  1.    Kondratki: dz. nr 80/2 o pow. 0,5868ha, Kw BI1B/00062413/8, nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokątnym, w otoczeniu zabudowy zagrodowej oraz gruntów rolnych i leśnych, dojazd średniodogodny drogą gminną o nawierzchni gruntowej, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  - nieruchomość przeznaczona jest pod tereny urzadzeń zbiorowego wypoczynku głównie codziennego, świątecznego i specjalistycznego.

Cena wywoławcza (brutto): 32 500,00 zł plus koszty manipulacyjne (szacunek i wyrys) 580,50 zł;

Zwolnienie z podatku VAT – grunty sklasyfikowane jako rolne;

  1. Łuplanka Stara i Nowa: dz.nr 457 o pow. 0,0800ha,  Kw BI1B/00069707/5, nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokąta, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, dojazd z drogi gminnej o nawierzchni z brukowca, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę  zagrodową.

       Cena wywoławcza ( brutto): 5 300,00 zł plus koszty manipulacyjne(szacunek i wyrys) 580,50 zł;

      Zwolnie z podatku VAT- grunty sklasyfikowane  jako rolne;

  1. Łuplanka Stara i Nowa: dz.nr 458 o pow. 1,47ha,  Kw BI1B/00069707/5, nieruchomość niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, dojazd z drogi gminnej o nawierzchni z brukowca, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej, zakrzaczona i porośnięta trawą. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę  zagrodową w 1/3 części i tereny rolne 2/3 części.

Cena wywoławcza  (brutto): 32 000,00 zł plus koszty manipulacyjne(szacunek i wyrys) 580,50 zł;

Zwolnie z podatku VAT- grunty sklasyfikowane  jako rolne.

  1. Pieńki: dz. nr 553 o pow. 0,5200ha, Kw BI1B/00050122/4, nieruchomość o kształcie wydłużonego prostokąta, niezabudowana, położona w otoczeniu  gruntów rolnych oraz zabudowy zagrodowej, dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej asfaltem, w strefie oddziaływania  sieci elektycznej. Od strony wshodniej zakrzaczenia, na działce znajduje się studnia kopana Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku – „nieruchomośc przeznaczona jest w cz. ½ pod tereny rolne w obszarze perspektywicznej eksploatacji kruszywa drobnego i w ½ pod tereny  zabudowy zagrodowej”. 

Cena wywoławcza brutto: 23 600,00 zł plus koszty manipulacyjne(szacunek i wyrys) 580,50 zł;

Zwonienie z podatku VAT- grunty sklasyfikowane jako rolne;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-06-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-30