Zarządzenie NR 58/15 z dnia 2015-06-25 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2015-06-25
Tytuł Zarządzenie NR 58/15 z dnia 2015-06-25

Or.0050.58.2015. J.Ch.                                   

 

Zarządzenie  Nr 58/15

Burmistrza  Michałowa

z dnia  25 czerwca  2015 roku

 

             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594,645,1318 z 2014 r poz.379,1072 ) zarządzam co następuje

§  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu  18 czerwca 2015 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                                Włodzimierz Konończuk


                                                                                                    Załącznik do  Zarządzenia Nr 58/15

 Burmistrza Michałowa z 25 czerwca  2015

 

 

HARMONOGRAM

 

Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia   18 czerwca    2015 roku

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

 

Nadzór realizacji

1.

Uchwala  Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 18 czerwca w sprawie  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok

 

 

Zatwierdzono, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

przesłanie do RIO, umieszczenie na stronie BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik

Burmistrz

2.

Uchwała VIII/47/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok

 

Po zapoznaniu się

-ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014r ---sprawozdaniem finansowym za 2014r informacją o stanie mienia komunalnego, --opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza

sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Michałowo za rok 2014 

Rada Miejska udzieliła  absolutorium  Burmistrzowi  z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

przesłanie do RIO, umieszczenie na stronie BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik

Burmistrz

 

3.

Uchwała  Nr VIII/48/15        Rady Miejskiej w Michałowie  z 18 czerwca 2015   roku w sprawie  zmian w budżecie na 2015 rok

 

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

4.

Uchwała  Nr VIII/49 /2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 r w sprawie  w sprawie powołania zespołu do przedstawienia radzie opinii o kandydatach na ławników

 

 

 

 

 

 

W związku z upływem kadencji ławników należy do 31 października br. Przeprowadzić wybory na następną kadencję tj.2015-2019.Zgodnie  z art.163 §2 ustawy –Prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, a następnie uchwałą rady powołuję się ławników. Uchwałą Rady powołano do zespołu przedstawiającego opinie o zgłoszonych kandydatach następujące osoby :

Bielenia Nina

Kazberuk Alina

Barszczewska Anna

Nos Eugeniusz

 

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  umieszczenie na str. BIP, na tablicy ogłoszeń

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zastępca  Burmistrza

Burmistrz

 

5.

Uchwała  Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Michałowie  z 18 czerwca   2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michalowie

W związku ze złożoną rezygnacją pana Jarosława Symko z funkcji radnego Rady Miejskiej w Michałowie , który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie  – Rada w głosowaniu tajnym wybrała pana Marka Charytoniuka  na  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michalowie

Przekazanie Biura nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

6.

Uchwała  Nr VIII/ 51 /15 Rady Miejskiej w Michałowie  z 18 czerwca   2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie

W §1 uchwały Nr I/5/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie, zmienionej uchwałą Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 roku

pkt 1. otrzymuje następujące brzmienie Burak Dorota

Przekazanie Biura Nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

7

Uchwała  Nr VIII/52 /2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca  2015 r  w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robo0tr budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo

Rada udzieliła z budżetu gminy dotacji –

 Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Opatrzności Bożej w Michałowie -  40.000zł

Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli -10 000zł

 

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

8.

 Uchwała  Nr VIII/53 /2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca  2015r w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Michałowo na lata 2015-2030”

Rada Miejska wyraziła wolę przystąpienia do opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowo  na lata 2015-2030 realizowanego w ramach zadania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) współfinansowana ze środków Funduszu Spójności

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

  9.

Uchwała Nr VIII/54/ 2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca  2015r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo

 

 

 

Rada Miejska wyraziła zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony odpłatnej służebności przesyłu na  nieruchomościach  stanowiących własność Gminy Michałowo w obrębie 29 Michałowo na rzecz Zielona Energia Michałowo sp.z o.o, który jest inwestorem budowy ciepłociągu Służebność przesyłu zostanie ustanowiona odpłatnie

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Kierownik referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

 

10.

Uchwała Nr VIII/55/2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca  2015r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Rada wyraziła zgodę na zamianę 1/ udziału 1/6 nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 29 Michałowo oznaczonej nr 939 stanowiąca własność  osób fizycznych na nieruchomość gruntową położoną w obrębie 29 Michałowo oznaczona nr geod.895/5 stanowiącej własność Gminy Michałowo

2/ udziału 1/6 nie ruchomości gruntowej położonej w obrębie 29 Michałowo oznaczonej nr geodezyjnym 939 stanowiącą własność osób fizycznych na nieruchomość gruntową położoną w obrębie 29 Michałowo oznaczona nr geodezyjnym 895/6 stanowiącej własność Gminy Michałowo

3/ udziału 1/6 nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 29 Michałowo o nr geodezyjnym  939 na nieruchomość gruntowa położoną w obrębie 29 Michałowo oznaczona nr geodezyjnym 324/3 stanowiącej własność Gminy Michałowo

Różnica wartości zamienianych nieruchomości  uregulowana będzie w formie dopłaty miedzy uczestnikami zamiany, koszty zawarcia umowy zamiany w formie aktu notarialnego, koszty notarialne i opłaty skarbowe ponosi Gmina Michałowo

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

11.

Uchwała Nr VIII/56 /2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca   2015r wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

                   

 

Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie Michałowo, Ciwoniuki, Kondratki, Pieńki, Łuplanka Stara i Nowa

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

12

Uchwała Nr VIII/57 /2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca   2015r w sprawie zgody na zamianę nieruchomości

 

 

 

Rada wyraziła zgodę na zamianę udziału 1/11 nieruchomości udziału nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 29 Michałowo oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 318/10 o pow. 0,1393 ha wpisanej w księdze wieczystej stanowiącej własność Gminy Michałowo w części 5/11 i własność osób fizycznych w części 6/11 na udział 1/18 nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 29 Michałowo oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 318/4 o pow.0,0321 wpisanej w księdze wieczystej stanowiącej własność osób fizycznych w części 6/18 i własność gminy w części 12/18.Róznica wartości zamienianych nieruchomości  uregulowana będzie w formie dopłaty miedzy uczestnikami zamiany, koszty zawarcia umowy zamiany w formie aktu notarialnego, koszty notarialne i opłaty skarbowe ponosi Gmina Michałowo

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

13

Uchwała Nr VIII/58 /2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca   2015r w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka

Uchwałą Rady wprowadzono regulamin korzystania z Plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka  na terenie Gminy Michałowo

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP na tablicy umieszczonej na plaży

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

14

Uchwała Nr VIII/59 /2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca   2015r w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Rada określiła warunki bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży wymienionych lokali mieszkalnych stanowiących  własność Gminy Michałowo

Lokalu mieszkalnego położonym w Michalowie ul. Białostocka 7 w wysokości 60%

Lokalu mieszkalnego położonym w Michalowie ul. Szkolna 16 w wysokości 60%

Bonifikaty stosuje się przy sprzedaży na rzecz najemcy. warunkiem udzielenia bonifikaty jest niezaleganie przez najemców lokali mieszkalnych w dniu podpisania protokołów uzgodnień z oplata czynszu oraz innymi opłatami wynikającymi z umowy najmu

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

15

Uchwała Nr VIII/60/2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca   2015r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym nas rzecz użytkownika wieczystego

 

 

Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość zabudowana położoną w obrębie 29 Michałowo oznaczoną nr geodezyjnym 676/3 o pow. 1,0033 ha

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

16

Uchwała Nr VIII/61/2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca   2015r w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

 

W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej o zarządzeniu  na dzień 6 września 20215 roku ogólnokrajowym referendum

 Rada utworzyła na terenie gminy Michałowo odrębne obwody głosowania do spraw referendum

1/ Obwód głosowania Nr 11 do spraw referendum w gminie Michałowo z siedzibą w Garbarach dla wyborców przebywających w Domu Opieki Społecznej „Spokojna Przystań”

2/ Obwód głosowania Nr 12 do spraw referendum w gminie Michałowo z siedzibą w Jałówce przy ul. Leśnej 11 dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, Komisarza Wyborczego przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

17

Uchwała Nr VIII/62/2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca   2015r w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika p. o. Gminnej Biblioteki   w Michałowie

Po rozpatrzeniu skargi pani Ewy Kupraszewicz z dnia 5 czerwca 2015r na p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie Mikołaja Gresia 

Rada Miejska  bez konsultacji z Komisją  Oświaty, Kultury i Sportu uznała skargę za bezzasadną. Przewodniczący Rady został zobowiązany do poinformowania skarżącego o sposobie jej załatwienia

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP, przekazanie uzasadnienia skarżącemu o sposobie załatwienia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Przewodniczący Rady

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował. J. Chmielewski

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-06-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-25