Zarządzenie Nr 334/14 z dnia 2014-06-25 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2014-07-18
Tytuł Zarządzenie Nr 334/14 z dnia 2014-06-25

Or.0050. 334.2014A.D.                                   

 

Zarządzenie  Nr 334/14

Burmistrza  Michałowa

z dnia  25  czerwca  2014 roku

 

             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz.596, 645,1318) zarządzam co następuje

§  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2014 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Michałowa

                                                                                     Marek Nazarko

                                                                                              

Załącznik do  Zarządzenia Nr 334/14

 Burmistrza Michałowa z  25 czerwca 2014

 

 

HARMONOGRAM

 Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 18 czerwca  2014 roku

 

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

 

1.

Uchwala  Nr XXXIV/316/2014     Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 18 czerwca w sprawie  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2013 rok

 

 

 

 

zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

 

przesłanie do RIO, umieszczenie na stronie BIP

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

2.

Uchwała nr XXXIV/317/ 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2013 rok

 

 

udzielono absolutorium  Burmistrzowi  z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

 

przesłanie do RIO, umieszczenie na stronie BIP

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

3.

 

 

Uchwała  Nr XXXIV/318/14        Rady Miejskiej w Michałowie  z 18 czerwca 2014   roku w sprawie  zmian w budżecie na 2014 rok

 

 

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

4.

 

Uchwala nr XXXIV/ 319 / 14 Rady Miejskiej w Michalowie z 18 czerwca 2014r w sprawie Pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów powstałych w 2014 roku dotyczących wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród

 

 

Udzielono pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów powstałych w 2014r dotyczących wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Zwodzieckie- Narewka -Juszkowy Gród

 

Przekazanie uchwały do RIO, Województwu Podlaskiemu umieszczenie na BIP ,podpisanie stosownej umowy z Województwem Podlaskim

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

5.

 

 

Uchwała  Nr XXXIV/320 /14       Rady Miejskiej w Michałowie  z 18 czerwca

2014     roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

 

dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024

                                                             

 

Przekazanie   do RIO, umieszczenie na BIP

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

 6.

 

Uchwała  Nr  XXXIV/321/14    Rady Miejskiej w Michałowie  z  18 czerwca 2014 roku w  Udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo.

 

 

Rada udzieliła z budżetu gminy dotacji – Parafii Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Topolanach

- parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Jana Chrzciciela w Nowej Woli

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce

-parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Juszkowym Grodzie

 

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia,

 

Sekretarz Gminy

 

Burmistrz

 

7.

 

 

 

 

 

 

Uchwała  Nr XXXIV/322/14   Rady Miejskiej w Michałowie  z 18 czerwca 2014   roku w sprawie  Uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

 

 

Rada uchwaliła wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

 

Przekazanie  uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w  życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Woj. Podl.

 

Kierownik MGOPS

 

Burmistrz

 

 

8.

 

Uchwała  Nr XXXIV/ 323/14        Rady Miejskiej w Michałowie  z 18 czerwca 2014   roku  sprawie przyjęcia  regulaminu targowicy „Mój rynek” w Michałowie

 

 

Rada ustaliła regulamin targowiska miejskiego „ Mój Rynek” w Michalowie

 

Przekazanie uchwały  do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP, umieszczenie na tablicy ogłoszeń na placu targowicy przekazanie kierownikowi ZGKiM

 

uchwała  podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

 

Kierownik Ref .Inwestycyjno –Geodezyjnego

 

Burmistrz

9.

 

Uchwała  Nr XXXIV/ 324/14       Rady Miejskiej w Michałowie  z 18 czerwca 2014     roku w sprawie  uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowo

 

 

 

 

Uchwalono Regulamin dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  , umieszczenie na BIP ,przekazanie kierownikowi ZGKiM

 

uchwała  podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

Kierownik Ref Inwestycyjno - Geodezyjnego

 

Burmistrz

10.

 

Uchwała  Nr XXXIV/325/14         Rady Miejskiej w Michałowie  z 18 czerwca 2014   roku w  sprawie regulaminu korzystania z wodnego placu zabaw

 

 

Ustalono regulamin korzystania z wodnego placu zabaw

 

Przekazanie uchwały  do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP,  umieszczenie na tablicy ogłoszeń przy placu wodnym

 

uchwała  podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

Kierownik Ref Inwestycyjno - Geodezyjnego

 

Burmistrz

11.

 

Uchwała  Nr XXXIV/326/14         Rady Miejskiej w Michałowie  z 18 czerwca 2014   roku w  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

 

 

Wyrażono zgodę na udzielenie najemcom bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Michałowo

 

Przekazanie uchwały  do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP,  podpisanie aktów notarialnych

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

 

Kierownik Ref Inwestycyjno - Geodezyjnego

 

Burmistrz

12.

 

Uchwała  Nr XXXIV/327/14         Rady Miejskiej w Michałowie  z 18 czerwca 2014   roku w  sprawie członkostwa Gminy Michałowo w LGD Działania-Puszcza Knyszyńska

 

 

Gmina Michałowo wraża wolę kontynuowania członkostwa w Lokalnej Grupie Działania –Puszcza Knyszyńska w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

 

Przekazanie uchwały  do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP,  przesłanie do LGD w Supraślu

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

 

Sekretarz Gminy

 

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała A .Dobrowolska

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-07-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-07-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-07-18