Data wydania 2013-06-25
Tytuł Zarządzenie Nr 241/13 z dnia 2013-06-24

IG.0050.241.2013.MK

Zarządzenie Nr 241/13

Burmistrza  Michałowa

  z  dnia   24 czerwca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie:  Odnoga, Juszkowy Gród, Łuplanka Stara i Nowa, Jałowka i Zaleszany.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie, oznaczone numerami geodezyjnymi:

1.ODNOGA:

a) dz. nr  206 o pow. 0,20ha; Nr Kw BI1B/00122883/2;

    cena nieruchomości: 3 000 zł netto;

b) dz. nr 207 o pow. 0,20ha; Nr Kw BI1B/00122883/2;

    cena nieruchomości: 3 000 zł netto;

      Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomości przeznaczone są pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. JUSZKOWY GRÓD:

  a) dz. nr 69/2 o pow. 0,2700ha; Nr Kw BI1B/00082292/9;

      cena nieruchomości: 5 000 zł netto;

      Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. ŁUPLANKA STARA i NOWA :

  a) dz.nr 395 o pow. 0,37ha; Nr Kw BI1B/00069707/5;

cena nieruchomości: 9 000 zł brutto;

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest w części 1/3 pod zabudowę zagrodowa, a 2/3 pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

    4. JAŁÓWKA:

     a) dz.nr 409/1 o pow. 0,09 ha; Nr Kw BI1B/00096884/7;

      cena nieruchomości: 1 300 zł netto;

      Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.(Działka bez dostępu do drogi).

    5. ZALESZANY:

       a) dz. nr 194 o pow. 0,72 ha; Nr Kw BI1B/00069702/0;

        cena nieruchomości: 10 000 zł netto;

      Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3. Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, sołtysa sołectwa Odnoga, Juszkowy Gród, Łuplanka Stara i Nowa, Jałowka i Zaleszany oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

§ 4.Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                   Burmistrz  Michałowa

                                                                                                                                                 Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-25