Zarządzenie Nr 240/13 z dnia 2013-06-24 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie 22 Krukowszczyzna

Data wydania 2013-06-24
Tytuł Zarządzenie Nr 240/13 z dnia 2013-06-24

IG.0050.240.2013.MK

Zarządzenie Nr 240/13

BURMISTRZA  Michałowa

  z  dnia   24 czerwca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie 22 Krukowszczyzna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie 22 Krukowszczyzna, oznaczone numerami geodezyjnymi:

      a)  4 o pow. 0,8012 ha;

       Cena nieruchomości: 8 700 zł netto;

      b)  6 o pow. 1,0125 ha;

       Cena nieruchomości: 11 000 zł netto;

       c)  8 pow. 0,7946 ha;

       Cena nieruchomości: 8 700 zł netto;

       d)  12 o pow. 1,2994 ha;

       cena nieruchomości: 13 800 zl netto;

       e)  14 o pow. 1,3800 ha;

       cena nieruchomości: 14 700 zl netto;

       f)  17 o pow. 1,2239 ha;

       cena nieruchomości: 13 000 zl netto;

§ 2. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomości przeznaczone są pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3.            Wyżej wymienionym nieruchomościom prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg  Wieczystych  Kw  Nr BI1B/00157963/1.

 § 4.            Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, sołtysa sołectwa Potoka, oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

§ 5.Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                   Burmistrz  Michałowa

                                                                                                                                                 Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Michałowa

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-24