Zarządzenie Nr 51/11 z dnia 2011-06-22 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Data wydania 2011-06-22
Tytuł Zarządzenie Nr 51/11 z dnia 2011-06-22
 
Zarządzenie Nr  51/11
BURMISTRZA  Michałowa
  z dnia  22 czerwca  2011roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czewrca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008r. zmieniajacej uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  i Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czewrca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomosci położonychw obrębie Bondary, zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży n/w nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo letniskowe, stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie Bondary,  oznaczone numerami  geodezyjnymi:
              - 22/27 i 22/28 o łacznej pow. 0,4990 ha;
                 Cena nieruchomości: 63.800 zł + VAT 23%;
 
              - 22/32 i 22/33 o łącznej pow. 0,5000 ha;
                 Cena nieruchomości: 63.900 zł + VAT 23%;
 
              - 22/42 o pow. 0,1197 ha;
                 Cena nieruchomości: 28.800 zł + VAT 23%;
 
              - 22/43 o pow. 0,1148 ha;
                 Cena nieruchomości: 27.700 zł + VAT 23%;
 
              - 22/46 o pow. 0,1205 ha;
                 Cena nieruchomości: 28.500 zł + VAT 23%;
 
               - 22/47 o pow. 0,1137 ha;
                 Cena nieruchomości: 26. 900 zl + VAT 23%;
 
              - 22/50 o pow. 0,1213 ha;
                 Cena nieruchomości:28.100 zł + VAT 23%;
 
              - 22/51 o pow. 0,1130 ha;
                 Cena nieruchomości: 26.200 zł + VAT 23%;
 
              - 22/54 o pow. 0,1221 ha;
               Cena nierchomości: 27.800 zł + VAT 23%;
 
 
              - 22/55 o pow. 0,1121 ha;
               Cena nieruchomości: 25.500 zł + VAT 23%;
 
              - 22/58 o pow. 0,1226ha;
               Cena nieruchomości: 27.900 zł + VAT 23%;
 
              - 22/59 o pow. 0,1223 ha;
               Cena nieruchomości: 27.800 zł + VAT 23%;
 
 
              - 22/61 o pow. 0,1238 ha;
               Cena nieruchomości; 28.700 zł +VAT 23%;
 
              - 22/62 o pow. 0,1095ha;
               Cena nieruchomości: 25.400 zł + VAT 23%;
 
              - 22/65 o pow. 0.0,1128 ha;
               Cena nieruchomości: 25.900 zł + VAT 23%;
 
              - 22/66 o pow. 0,1399 ha;
               Cena nieruchomości; 32.500 zł + VAT 23%
 
Wyżej wymienionym nieruchomościom  prowadzona jest ksiega wieczysta prze Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydzial Ksiąg Wieczystych Nr Kw BI1B/00061726/8.
 
§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11, na tablicy ogloszeń w miejscowości Bondary oraz  w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
§ 3. Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby którym przysługuje pierwszeńastwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.
§ 4. zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpsania.
 
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                   Marek Nazarko                                             

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-22