Zarządzenie Nr 49/11 z dnia 2011-06-17 - w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie Michałowo

Data wydania 2011-06-22
Tytuł Zarządzenie Nr 49/11 z dnia 2011-06-17
Or.0050.49.2011.JN
 
 
Zarządzenie Nr 49/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 17 czerwca 2011r
 
 
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie Michałowo
 
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458) w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
Niniejsze zarządzenie ma zastosowanie wobec kierowników następujących jednostek organizacyjnych podległych gminie Michałowo:
 
1)      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
2)      Szkoła Podstawowa w Michałowie
3)      Gimnazjum w Michałowie
4)      Przedszkole w Michałowie
5)      Gminny Ośrodek Kultury,
6)      Biblioteka w Michałowie
7)      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
8)      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie
9)      Pracownia Filmu Dźwięku i Starej Fotografii w Michałowie
 
§ 2
 
 
 
Zarządzenie wyznacza maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1, przez które należy rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia:
- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek za wieloletnią pracę
- dodatek funkcyjny
- premie i inne dodatki wypłacane co do zasady comiesięcznie, lub w innych regularnych okresach.
 
 
 
 
§ 3
Ustala się następujące kwoty maksymalnych miesięcznych wynagrodzeń osób wg poniższej tabeli:
 
 
 
 
 
Stanowisko
                Kwota w złotych 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
8000
 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie
 
7000
Dyrektor Gimnazjum w Michałowie
 
7000
 Dyrektor Przedszkola w Michałowie
 
7000
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
 
8000
 Kierownik Biblioteki w Michałowie
 
6000
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
7000
Dyrektor Miejskiego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie
 
    8000
 
Dyrektor Pracowni Filmu Dźwięku i Starej Fotografii w Michałowie
 
                           7000
 
 
 
                                                                  § 4
 
Traci moc Zarządzenie Nr 193/09 Burmistrza Michałowa z dnia 10 marca 2009
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowo podległych Urzędowi Miejskiemu w Michałowie
 
 
 
                                                                 § 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                          Burmistrz Michałowa  
 
                                                                                                               Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-22