Data wydania 2009-06-19
Tytuł Zarządzenie Nr 218/09 z dnia 2009-06-16
Zarządzenie Nr 218/O9
Burmistrza Michałowa
z dnia  16 czerwca 2009  roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111)  Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:
§  1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXX Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
1.       zmian w budżecie na 2009 rok
2.       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie zorganizowania w Michalowie punktu konsultacyjnego do przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i widzę”
3.      ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
4.      przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Michałowo
5.      funduszu sołeckiego
6.      wyrażenia opinii dotyczących zmiany urzędowych nazw miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek
7.      poparcia zamiaru budowy regionalnego lotniska w Topolanach
8.      zmiany uchwały Nr XXVII/252/09 rady Miejskiej w Michalowie z dnia 26.03.2009r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
9.      sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie wsi Grabary
10. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
11. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola, w gminie Michałowo
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt. 1,2,4,5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § l pkt.2,3,,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3.      Kierownika referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji uchwał wymienionych w § 1 pkt.7,8,9,10,11
 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Burmistrz Michałowa
      Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-19