Data wydania 2009-06-19
Tytuł Zarządzenie Nr 217/09 z dnia 2009-06-16
Zarządzenie Nr 217/09
BURMISTRZA  MichałowA
  z dnia 16 czerwca  2009roku
 
                       w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo.
Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r..Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i  art. 34 i  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVII/253/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009  oraz Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czewrca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi oznaczone numerem geodezyjmym:
   Kondratki:
   nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 80/2 o pow. 0,5868ha , wartośc nieruchomości : 34 000 zł plus podatek VAT 22%
   Kw BI1B/00091826/8;
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę letniskową.
Michałowo:
   nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1072/5 o pow.  0,1567 ha, wartość  nieruchomości: 18 000 zł plus podatek VAT 22%,
     KW  BI1B/00050121/7
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy w Michałowie z dnia 17 listopada 2005r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową.
 
Nowa Wola:
a) nieruchomość  niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 244/7 o pow. 0,0946 ha, wartość nieruchomości: 5 700 zł plus podatek VAT 22%,
  
b) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako dz. 269/1 o pow. 0,3534ha, wartośc nieruchomości: 12 300 zł plus podatek VAT 22% od ½ części;
 
c) nieruchomośc niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 273 o pow. 0,1662ha, wartośc nieruchomości: 3 500 zł, zwolniona z podatku VAT;
 
d)  nieruchomość niezabuowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 282/2 o pow. 0,2231 ha, wartośc nieruchomości: 6 400 zł plus podatek VAT 22% od 1/3 części;
 
e) nieruchomośc gruntowa oznaczona geodezyjnie jako dzialka nr 355/2 o pow. 0,2981ha, wartość nieruchomości; 11 500 zł plus podatek VAT 22% od ½ części ( w części zagrodowej działki znajduja się fundamenty i słupy po zabudowie gospodarczej);
 
    Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo Lokalizacja Podlaskiego Regionalnego Lotniska w Rejonie wsi: Topolany - Potoka - Tylwica zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/201/2002 Rady Gminy Michałowa z dnia 9.10.2002r. nieruchomość o nr: 244/7 przeznaczona pod zabudowę zagrodową, 269/1 w części ½ pod zabudowę zagrodową a ½   jako tereny rolne, 273 pod tereny rolne, 282/2 w części 1/3 pod zabudowę zagrodową a 2/3 częśći pod uprawy rolne i 355/2 w części ½ pod zabudowę zagrodowa a ½ pod uprawy rolne. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstpoku IX Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW BI1B/00063198/1;
 
Juszkowy Gród:
     nieruchomośc niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 70/4 o pow.  0,3600ha, wartość nieruchomości: 3 700 zł, zwolniona z podatku VAT;
     Kw BI1B/00082292/9;
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dn. 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne.
 
Cisówka:
nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako działka nr 377 o pow. 0.0700ha, wartość nieruchomości: 3 900 zł plus podatek VAT 22%; KW 63 358;
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dn. 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.
 
 
§ 2. Na podstawie art. 34 cytowanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w § 1 z zastrzeżeniem art. 216 przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujach warunków:
1)  przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym jest mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku, albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 3. W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się kolejność wymieniona w § 2.
§ 4. Osoby o których mowa w § 2, korzystaja z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie w terminie 6 tygodni od daty opublikowania niniejszego wykazu tj. do dnia 31 lipca  2009r. oraz dodatkowo pokryją koszta poniesione przez Gminę.
§ 5. O ile, nieruchomości wymienione w § 1 nie zostaną sprzedane na zasadach określonych w § 2, albo co do których przepisy nie maja zastosowania, podlegają sprzedaży w drodze przetargu ustnego (licytacj).
§ 6. Termin, miejsce i warunki przewtargu podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.
§ 8. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przekazano sołectwom wsi: Jałówka, Nowa Wola,  Juszkowy Gród i Cisówka.
 
                                                                                                 Burmistrz  Michałowa
                                                                                                      Marek Nazarko                                                                             
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-19