Data wydania 2010-06-15
Tytuł Zarządzenie Nr 311/10 z dnia 2010-06-14
 
Zarządzenie Nr  311/10
Burmistrza Michałowa
  z dnia  14 czerwca  2010roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czewrca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008r. zmieniajacej uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi, oznaczone numerem geodezyjnym:
1. Topolany:
   a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 657/1 o pow. 0,2392 ha,  wartość nieruchomości: 12 500 zł plus podatek VAT 22% od ½ części; Kw.            BI1B/00062029/9;
          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/201/2002 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 pazdziernika 2002r, w sprawie zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo w części dotyczacej lokalizacji podlaskiego lotniska regionalnego na terenach wsi: Topolany-Potoka-Tylwica nieruchomośc położona jest poza strefa podejść do lotniska z ograniczeniem wysokości nowej zabudowy 222 m n.p.m.(4OWZ).
2. Potoka:
   a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 234 o pow.                                      0,2600 ha, wartość nieruchomości: 5 500 zł; Kw BI1B/00062413/8;
     Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/201/2002 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 pazdziernika 2002r, w sprawie zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo w części dotyczacej lokalizacji podlaskiego lotniska regionalnego na terenach wsi: Topolany-Potoka-Tylwica nieruchomośc położona jest w strefie podejść do lotniska z ograniczeniem wysokości nowej zabudowy 222 m n.p.m.(1OWZ).
 
3. Kazimierowo:
a) nieruchomośc niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 187/1 o pow. 0,6024ha,   wartość nieruchomości: 11 500 zł; Kw BI1B/00157783/5;
       Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.
 
4. Juszkowy Gród:
a) nieruchomośc niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 79/5 o pow. 0,4700ha,   wartość nieruchomości: 5 500 zł;  Kw BI1B/00082292/9;
       Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.
 
§ 2. Na podstawie art. 34 cytowanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w § 1 z zastrzeżeniem art. 216 przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujach warunków:
1)  przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym jest mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku, albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 3. W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się kolejność wymieniona w § 2.
§ 4. Osoby o których mowa w § 2, korzystaja z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie w terminie 6 tygodni od daty opublikowania niniejszego wykazu tj. do dnia 27 lipca 2010r. oraz dodatkowo pokryją koszta poniesione przez Gminę za sporzdzenie operatu szacunkowego.
§ 5. O ile, nieruchomości wymienione w § 1 nie zostaną sprzedane na zasadach określonych w § 2, albo co do których przepisy nie maja zastosowania, podlegają sprzedaży w drodze przetargu ustnego (licytacji).
§ 6. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.
§ 8. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przekazano sołectwom wsi: Topolany, Potoka, Kazimierowo i Juszkowy Gród.
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa

                                                                                                                                             Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-06-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-06-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-06-15