Data wydania 2010-06-15
Tytuł Zarządzenie Nr 310/10 z dnia 2010-06-14
ZARZĄDZENIE Nr 310 /10
Burmistrza Michałowa
z dnia 14 czerwca 2010r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
 
             Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (z 2008r.Dz.U. Nr 223,poz.1458 z późn.zm.) oraz §  1 i 3 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w Gminie Michałowo z dnia 17 listopada 2006 roku zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Ogłaszam nabór na stanowisko Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
 
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3.Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w §1 ust.2 podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Michałowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2
 1.W celu przeprowadzenia procedury naboru powołuję Komisje Rekrutacyjną w składzie
1/ Elżbieta Rosińska –Kierownik Ref. Inwestycyjno-Geodezyjnego – Przewodniczący Komisji
2/ Mikołaj Worona –Starszy specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych i ochrony środowiska w ZGKiM
3/ Roman Kalinowski – pracownik Urzędu Miejskiego
 
2.Zasady i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej określa regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w Gminie Michałowo
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                              Burmistrz Michałowa
                                                                                      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-06-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-06-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-06-15