Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 2015-06-11 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2015-06-11
Tytuł Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 2015-06-11

Or.0050.56.2015.J.Ch

Zarządzenie  56/2015

Burmistrza Michałowa

 z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,645,1318 z 2014 poz.379,1072)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  VIII   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

§ 2

 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok
 2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok
 3. Zmian w budżecie na 2015 rok
 4. Zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 5. Powołania zespołu wyboru ławników
 6. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie
 7. Udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo
 8. Zmieniająca uchwałę Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
 9. Przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Michałowo na lata 2015-2030” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 10. Obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
 11. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 12. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
 13. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 14. Wprowadzenia regulaminu korzystania z Plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka
 15. Określenia warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

 

Upoważnić:

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2,3,4, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
 2. Zastępcę Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 5,6,7,8, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
 3. Kierownika Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 9,10,11,12,13,14,15, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia

§3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Burmistrz Michałowa

           Włodzimierz Konończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-06-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-11