Data wydania 2011-06-16
Tytuł Zarządzenie Nr 46/11 z dnia 2011-06-08
Or.0050. 46 .2011.JN                     
 Zarządzenie  46/11
Burmistrza Michałowa
z dnia  8 czerwca   2011roku
                   w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675 ) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady  VIII Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
1.      Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2010 rok
2.      Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2010 rok
3.      Zmian w budżecie na 2011 rok
4.      Zmiany uchwały Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2017
5.      Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1440 w m. Sokole poprzez zwiększenie grubości nawierzchni jezdni
6.      Zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady
7.      Ustalenia diet Przewodniczącym Komisji Stałych Rady Miejskiej w Michałowie
8.      Zmiany uchwały Nr II/11/10 z 3 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa
9.      Powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
10. Wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
11. Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie wsi Bondary
12. Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Bagniuki
 
 
§ 2
 
 
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.1,2, 3,4,5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich   podjęcia
2.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 6,7,8,9 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
3.      Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt, 10,1,12  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich   podjęcia
 
 § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
 
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-16