.

Data wydania 2012-06-06
Tytuł Zarządzenie Nr 153/12 z dnia 2012-06-06
Or.0050.153.2012.MK
 
ZARZADZENIE Nr 153/12
BURMISTRZA MICHAŁOWO
z dnia 6 czerwca 2012 roku
 
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.25 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zarządzam co następuje:
 
§1
1.      Przeznaczam do zbycia w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:
a)      działki oznaczonej numerem geodezyjnym 167/3 o pow. 0,0020ha położonej przy ul. Białostockiej w Michałowie na rzecz właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 171 o pow. 0,1101 ha;
b)      działki oznaczonej numerem geodezyjnym 535 o pow. 0,0062ha położonej przy ul. 3 Maja w Michałowie na rzecz właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 536 o pow. 0,0286 ha;
c)      działki oznaczonej numerem geodezyjnym 546 o pow. 0,0110ha położonej przy ul. 3 Maja w Michałowie na rzecz właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 547 o pow. 0,0523 ha;
 
2.                  Szczegółowe informacje o nieruchomościach zawiera wykaz będący załącznikiem do zarządzenia.
§ 2
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.
        
§ 3
 
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                                BURMISTRZ
 

                                                                                                               Marek Nazarko


 
                                                                                                     Załącznik
                                                                                                     do Zarządzenia nr 153/12
                                                                                                     Burmistrza Michałowa
                                                                                                     z dnia 6 czerwca 2012 r.
 
 
 
 
W Y K A Z
 
nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:
 
 

Położenie
 Numer działki
Powierzchnia
      (w ha)
 Księga
wieczysta
    Cena gruntu
           (zł)
      
 
Michałowo
ul. B-cka
 
 
        167/3
  
    0,0020 ha
 BI1B/00050121/7
   
443,00 zł + 23%VAT
 
Michałowo
ul. 3 Maja
 
 
        535                  
 
   0,0062 ha
 
BI1B/00050121/7
 
 2 010 zł + 23%VAT
Michalowo
ul. 3 Maja
 
      
       546
 
   0,0110 ha
 
BI1B/00050121/7
 
3 570 zł + 23% VAT

 

 

 

 

 

 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia  działek: 535 i 546 w kwocie: 525,90 zł, a działki 167/3 – 1 300,80 zł  pokrywają nabywcy.

Przedmiotowe nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo przeznaczone sa pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

            Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza te nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
           
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-06-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-06-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-06-06