Zarządzenie Nr 329/14 z dnia 2014-06-05 - w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo.

Data wydania 2014-06-05
Tytuł Zarządzenie Nr 329/14 z dnia 2014-06-05

OR.0050.329.2014.MK

 

ZARZADZENIE  Nr 329/14

BURMISTRZA MICHAŁOWO

z dnia 5 czerwca 2014 roku

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo.

 

Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zarządzam co następuje:

 

§1

 

  1. Przeznaczam do zbycia w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległych:
    1. działki oznaczonej numerem geodezyjnym 264/1 o pow. 0,0147ha położonej przy ul. Gródeckiej w Michałowie na rzecz  właściciela nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 263 o pow. 0,0667 ha;
    2. działki oznaczonej numerem geodezyjnym 487/6 o pow. 0,0137ha położonej przy ul. Gródeckiej w Michałowie na rzecz  właściciela nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 488 o pow. 0,0726 ha;

 

  1. Szczegółowe informacje o nieruchomościach zawiera wykaz będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

        

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                        

 


 

                                                                                                      Załącznik                                                                                                                                                                                                                     do Zarządzenia Nr 329/14

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia 5 czerwca 2014r.

 

W Y K A Z

 

nieruchomości położonych w obrębie 29  Michałowo przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków nieruchomości przyległych:

 

 

 

 Położenie

 

 

 Numer działki, powierzchnia

 

Opis

nieruchomości

 

Księga

wieczysta

 

wartość gruntu (zł) zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego

     

 

 

 

29 Michałowo

ul. Gródecka

 

 

 

 264/1  

o pow.

 0,0147 ha

  

Teren nieruchomości  niezabudowany

obiektami

kubaturowymi

 

 

 

 

BI1B/00050121/7

   

         3 821 zł

plus podatek VAT 23%;

 

 

 

29 Michałowo

ul. Gródecka

 

 

  487/6

 o pow. 0,0137ha

 

Teren nieruchomości niezabudowany

obiektami

kubaturowymi

 

 

 

 

BI1B/00050121/7

 

 

 

        3 560 zł

plus podatek VAT 23%;

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia tj. operat szacunkowy i dokumentacja geodezyjna w kwocie: 489 zł pookrywają nabywcy.

             Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

            Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość  lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

             Cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty,  na czas nie dłuższy niż 10 lat. Pierwsza rata wraz z należnym podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona  na raty niespłacona część  ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-06-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-06-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-06-05