Zarządzenie Nr 149 /12 z dnia 2012-06-05 - sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2012-06-27
Tytuł Zarządzenie Nr 149 /12 z dnia 2012-06-05

 

Or.0050.149.2012JN                                   

 Zarządzenie Nr 149 /12
Burmistrza Michałowa
z dnia 05 czerwca 2012 roku
 
 w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113 ,Nr 217,poz.1281 z 2012r Dz,U.Nr.149,poz.887) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych na XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2012 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   Burmistrz Michałowa
                                                                      Marek Nazarko
 

       
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 149 /12
 Burmistrza Michałowa z 05 czerwca2012r
 
HARMONOGRAM
                               
 Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012r
 
 

Lp.
Nr uchwały, z dnia
Zadania wynikające z uchwały
Sposób realizacji zadania
Termin realizacji
Odpowiedzialny za realizację
Nadzór realizacji
1
Uchwała Nr   XVII /153 /12 Rady Miejskiej w Michałowie z   31.05.2012 roku w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za rok 2011
 
 
 
 
 
 
zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
przesłanie do RIO, umieszczenie na stronie BIP
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Skarbnik
Burmistrz
2
Uchwała Nr   XVII/154 /12 Rady Miejskiej w Michałowie z   31.05.2012 roku w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2011 rok
 
 
 
 
 
 
 
udzielono absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
przesłanie do RIO, umieszczenie na stronie BIP
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Skarbnik
Burmistrz
3
Uchwała Nr   XVII /155 /12 Rady Miejskiej w Michałowie z   31.05.2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
 
dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2012 rok
Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego - do RIO umieszczenie na str. BIP
 
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
Skarbnik
Burmistrz
4.
Uchwała Nr XVII/156/12 Rady Miejskiej w Michałowie z 31.05.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024
 
 
 
dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2024
 
Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego -do RIO, umieszczenie na BIP
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Skarbnik
Burmistrz
5
Uchwała Nr XVII/157/12 Rady Miejskiej w Michałowie z   31.05.2012 roku zmieniająca uchwałę nr XV/143/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo 
Rada Miejska wyraża wolę zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na lata 2012-2015 na pokrycie wkładu własnego dla zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo w związku z ubieganiem się przez gminę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Przekazanie do Biura nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do RIO umieszczenie na str. BIP
 
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Skarbnik
Burmistrz
6
Uchwała Nr XVII/ 158 /12Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Remont zatoki autobusowej w miejscowości Żednia na terenie Gminy Michałowo w ciągu drogi wojewódzkiej 686”
 
Udzielenie Pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „remont zatoki autobusowej w miejscowości Żednia na terenie Gminy w ciągu drogi wojewódzkiej 686”
Przekazanie uchwały do RIO umieszczenie na str. BIP przekazanie uchwały Zarządowi Woj. Podlaskiego zawarcie i podpisanie umowy z zarządem Województwa
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kierownik referatu Inwestycyjno Geodezyjnego
Burmistrz
7
Uchwała Nr XVII/159 /12 Rady Miejskiej w Michałowie z   31.05.2012 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy szkolnego
 
na podstawie art.42 ust.7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
 
Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego , przekazanie do Biura nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do RIO umieszczenie na str. BIP przekazanie Dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkół
 
 
uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 roku i podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
 
 
 
 
inspektor oświaty
Burmistrz
8
Uchwała Nr XVII/160/ 12Rady Miejskiej w Michałowie z 31 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
 
Sprzedaż  lokali najemcom, podjęcie zarządzenia w sprawie sprzedaży lokali, podpisanie protokołu, uzgodnienie podpisania aktów notarialnych
przesłanie  uchwały do Biura nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, umieszczenie uchwały i zarządzenia na stronie BIP
wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kierownik Ref Inwestycyjno-Geodezyjnego
Burmistrz
9
Uchwała Nr XVII/161/ 12Rady Miejskiej w Michałowie z 31 maja 2012 roku w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo
 
 
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Michałowo
przesłanie uchwały do Biura nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, umieszczenie uchwały i zarządzenia na stronie BIP, ogłoszenie przetargu podpisanie aktu notarialnego
 
wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kierownik Ref Inwestycyjno-Geodezyjnego
Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała J. Narolewska

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-06-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-06-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-06-27