Data wydania 2013-06-17
Tytuł Zarządzenie Nr 238/2013 z dnia 2013-06-04

Or.0500.238..2013.AD

Zarządzenie Nr 238 /2013

Burmistrza Michałowa

z dnia 4 czerwca 2013 roku

 

w sprawie  ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku z zakresu udostępnienia informacji publicznej

 

Na podstawie art. 33 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r poz.594) oraz art.28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów  prawnych (Dz.U.z 2011r Nr 197,poz.1172 z póź. zm) i  art.15 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.Nr 112,poz.1198 z póź.zm) zarządzam co następuje:

§ 1.1. W Urzędzie Miejskim w Michałowie umożliwia się wydruk aktów ze zbiorów: Dziennika ustaw, Monitora Polskiego Monitora Polskiego B oraz aktów prawa miejscowego stanowionych przez  Radę Miejską

 2. Ustala się cenę arkusza wydruku aktu normatywnego oraz innego aktu prawnego w wysokości ( brutto)

     1) za arkusz jednostronny A4 czarno - biały 0,20 zł

      2) za arkusz dwustronny A 4 czarno-biały   0,40 zł

      3) za arkusz jednostronny A4 kolorowy       2,00 zł

      4) za arkusz jednostronny A3czarno-biały    0,40 zł

      5) za arkusz dwustronny A 3 czarno-biały    0.80 zł

     3. Udostępnienie, o którym mowa w ust.1 następuję na wniosek, po  przedstawieniu dowodu przelewu w/w kwoty obliczonej w sposób określony w ust.2 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie ,  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

§ 2. Jeśli udostępnieniu podlega informacja publiczna na wniosek w formie wydruku lub kserokopii zastosowanie ma opłata w wysokości podanej w § 1 ust 2

§ 3.Wplaty należności za wykonanie czynności o których mowa w §1 i §2 dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Michałowa

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                                                                             Burmistrz Michalowa

                                                                                                                                                  Marek Nazarko

  

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr … Burmistrza Michalowa z dnia 4 czerwca 2013

 

……………………….                                                                      ……………………………..

Imię i nazwisko                                                                                           miejscowość , data

……………………….

 

………………………..

adres

                                                                                                                             Urząd Miejski w Michalowie

                                                                                                                                             ul. Białostocka  21

 

                                                                   Wniosek

o udostępnienie kopii lub wydruku  aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

 

                Na podstawie art. 28a ustawy  z dnia 20 lipca 2000  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów  prawnych (Dz.U.z 2011r Nr 197,poz.1172 z póź. źm) wnoszę o udostępnienie  kserokopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego;

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Sposób udostępnienia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w formie kserokopii lub wydruku i formacie ( właściwe zaznaczyć)

       ……  arkusz jednostronny A4 czarno - biały

      ……  arkusz dwustronny A 4 czarno-biały  

      …… arkusz jednostronny A4 kolorowy      

     …….  arkusz jednostronny A3czarno-biały   

      ….  arkusz dwustronny A 3 czarno-biały   

Wyrażam zgodne na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie  danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 roku Nr 101,po.926 z póź.zm.)

 

………………………………….                                  ………………………             miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                      podpis wnioskodawcy

 

* Udostępnienie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne zgodnie z art28a w/w ustawy

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-17