Data wydania 2010-06-10
Tytuł Zarządzenie Nr 308/10 z dnia 2010-06-02
Zarządzenie Nr  308 /10
Burmistrza Michałowa
z dnia 2 czerwca 2010  roku
                   w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146) zarządzam, co następuje:
 § 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
·           Zmiany w budżecie
·         Udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych
·         Zaciągnięcia zobowiązania finansowego
·         zmiany uchwały nr XXXIV/305/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+812,00)
·         Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
·         Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Michałowo nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo, wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu państwa
·         Przyjęcia i zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Sokole
·         Przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
·         Sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Hieronimowo
·         Zbycia w trybie bezprzetaregowym nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo
·         Wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art.231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność gminy Michałowo położonej  w obrębie wsi Sokole
·         Nadania Statutu Gminnej Bibliotece w Michałowie
§ 2
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt. 1,2,3, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Kierownika Referatu Inwestycyjno- Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt.,4,5,6,7,8,9,10,11 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3.      Kierownika Gminnej Biblioteki do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 12  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjecia
 
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-06-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-06-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-06-10