Data wydania 2010-06-02
Tytuł Zarządzenie Nr 306/10 z dnia 2010-05-31
           Zarządzenie Nr  306 /10
 Burmistrza Michałowa
      z dnia 31 maja 2010  roku
                   w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146) zarządzam, co następuje:
 § 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
 
 
1.      Zmiany w budżecie
2.      Przyjęcia i zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Sokole
3.      Przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. Skatepark Michałowo realizowanej ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
4.      Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
5.      Zaciągnięcia zobowiązania finansowego
6.      Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Michałowo nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
7.      Sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Hieronimowo
8.      Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo
9.      Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Sokole
10. Nadania Statutu Gminnej Bibliotece w Michałowie
 
§ 2
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt. 1, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Kierownika Referatu Inwestycyjno- Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt.2,3,4,5,6,7,8 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3.      Kierownika Gminnej Biblioteki do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.9 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
 
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-06-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-06-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-06-02