Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 2015-05-27 - w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo

Data wydania 2015-06-09
Tytuł Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 2015-05-27

Or.0050.53.2015.AA

Zarządzenie Nr 53/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 maja 2015 roku

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo

 

            Na podstawie art. 18 ust. 8 oraz art. 183  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822 i 1188) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Na terenie Gminy Michałowo przeprowadzane są kontrole, których celem jest ustalenie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

 

§ 2

 

1. Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone są przez zespół kontrolny, zwany dalej ,,zespołem” złożony z osób upoważnionych przez Burmistrza Michałowa. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W skład zespołu wchodzi co najmniej trzech upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Zespół przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Członkowie zespołu przed przystąpieniem do kontroli powołują ze swego składu przewodniczącego.

4. Zespół przeprowadza kontrole punktów sprzedaży na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. Z przeprowadzonej kontroli, zespół sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Michałowa

 

Włodzimierz Konończuk


Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 53/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 maja 2015 r.

 

Zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowo.

2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Michałowa członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Kontrola może być przeprowadzona w obecności Policji oraz innych uprawnionych podmiotów – dokonujących czynności w zakresie określonych prawem kompetencji.

4. Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

( Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

5. Zgodnie z art. 79 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

6. W uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej kontrola może zostać wszczęta bez zawiadomienia przewidzianego w art. 79 ust. 4.

7. Zakres kontroli obejmuje ustalenie:

1) Przestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

 1. posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia, o którym mowa w art. 111,
 3. posiadanie tytułu prawnego do lokalu,
 4. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

2) Przestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

 1. porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej okolicy,
 2. niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 3. uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,
 4. sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoiska ze sprzedażą alkoholu w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2 , pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których prowadzi się bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych,
 5. przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych,
 6. przedstawianie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

8) Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz właściciel punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub osoba przez niego upoważniona (pełnomocnik, pracownik) obecna w czasie kontroli.

9) W razie odmowy podpisania protokołu, fakt ten powinien być odnotowany z podaniem przyczyn odmowy i podpisany przez Przewodniczącego zespołu kontrolującego.

10) Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dla przedsiębiorcy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Burmistrza Michałowa.


Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 53/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 maja 2015 r.

………………………………

                           (pieczęć)

…………………………………………….

L. dz.

 

UPOWAŻNIENIE

 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr V/25/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

UPOWAŻNIAM

1. Panią/Pana ……………………………. DO ……………………., …………………………

                               (imię i nazwisko)                                    (seria i nr DO)                            (nr legitymacji)

Będącą/-ego członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo udzielanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)  u następującego podmiotu prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych:

1. ………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko przedsiębiorcy – nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Zakres kontroli:

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a w szczególności w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

Data rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli:

…………………………………………………………………………………………………...

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy:

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia, protokoły kontroli. Zobowiązany jest niezwłocznie okazać książkę kontroli kontrolującym.

2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Kontrolę przeprowadza się w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych, w godzinach jego otwarcia.

4. Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 12 dni roboczych.

5. Kontrolowany jest zobowiązany do składania niezbędnych wyjaśnień na żądanie kontrolującego.

6. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79 – 79b, art. 80 ust. 1, 2, art. 82 ust. 1, art. 83 ust. 1 i 2 z zastrzeżeniem art. 84d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

 

Upoważnienie jest ważne do: …………………………….

 

 

 

 

 

Michałowo, dnia …………….      

                                                  ……………………...……..

(pieczątka i podpis zlecającego kontrolę)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 53/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 maja 2015 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI PUNKTU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Przeprowadzonej w dniu …………….. w ……………………………………………………...

na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz upoważnienia Burmistrza Michałowa do przeprowadzenia kontroli na okoliczność przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówce handlowej/zakładzie gastronomicznym……………………………………………

(nazwa i adres punktu sprzedaży)

prowadzonej/ym przez ………………………………………………………………………….

(nazwa i adres przedsiębiorcy)

Osoby przeprowadzające kontrolę:

 1. ……………………………………….. – Przewodniczący zespołu kontrolującego, upoważnienie Burmistrza Michałowa Nr ……. z dnia ……………………………..…..
 2. ……………………………………..... – Członek zespołu kontrolującego, upoważnienie Burmistrza Michałowa Nr ……. z dnia …………………………………
 3.   ……………………………………..... – Członek zespołu kontrolującego, upoważnienie Burmistrza Michałowa Nr ……. z dnia …………………………………
 4. ……………………………………..... – Członek zespołu kontrolującego, upoważnienie Burmistrza Michałowa Nr ……. z dnia …………………………………

z udziałem strony i/lub osoby przez niego upoważnionej:

…………………………………………………………………………………………………...

W trakcie kontroli stwierdzono co następuje:

 1. Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:

- posiadanie zezwolenia ………………………………………………………………………...

- wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia, o której mowa w art. 111 …………………………………………………………………………………………………...

- zaopatrywanie się u producentów posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych (przedsiębiorca zobowiązany  jest okazać odpowiednie faktury) ………………………………………………………………………………………….

- posiadanie tytułu prawnego do lokalu ………………………………………………………...

- prowadzenie sprzedaży zgodnie z posiadanym zezwoleniem ………………………………...

 1. Inne warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- rodzaj sklepu: branżowy ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoisko ze sprzedażą alkoholu w sklepach samoobsługowych o powierzchni sprzedażowej 200 m2 , pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia przez sprzedawcę ………………………………………………………

 1. Zasady prowadzenia sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

- przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym …………………………………………………………………………………….

- przestrzeganie zakazu sprzedaży na kredyt i pod zastaw ……………………………………..

- przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży (dotyczy sklepów) oraz w najbliższej okolicy punktu sprzedaży …………………………………………………………..

- przedstawianie prawidłowych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111  ust. 4 …………………………………………………………………………………………………...

 1. Przestrzeganie zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych (zakazy określone w art. 131 ust. 1 – 8 nie dotyczą reklamy i promocji w hurtowniach, wydzielonych stoiskach lub punktach prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, reklama piwa musi spełniać warunki określone w art. 131  ust. 1)

…………………………………………………………………………………………………

 1. Informacje dla klientów:

- informacja o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych ……………………………...

- informacja o zakazie sprzedaży osobom nieletnim …………………………………………...

- informacja o zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym ………………………………………..

- informacja o zakazie sprzedaży na kredyt i pod zastaw ………………………………………

- informacja o zakazie spożywania napojów alkoholowych w obrębie placówki (dotyczy sklepów) ………………………………………………………………………………………...

- informacja o godzinach otwarcia placówki …………………………………………………...

- informacja o posiadaniu odpowiedniego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych …………………………………………………………………………………………………...

 1. Inne uwagi i spostrzeżenia (np. powiadomienie policji o przypadkach zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy):

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 1. Wyjaśnienia i uwagi złożone przez stronę przy dokonywaniu kontroli:

................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................

 1. Uwagi i zalecenia kontrolujących:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Na tym protokół zakończono. Protokół odczytano wszystkim obecnym. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron – przedsiębiorcy, GKRPA, Burmistrza Michałowa.

 

Zespół kontrolujący:

1. …………………………..……

2. ………………………………..….

3. …………………………….……..

4. ……………………………………

 

 

……………………………………………………….

(Data, podpis i pieczęć przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 53/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 maja 2015 r.

 

L.dz. …………………..

Michałowo, dnia ……………….

 

Pan/Pani ………………………..

…………………………………..

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze wszczęcia kontroli w punkcie sprzedaży alkoholu

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), Burmistrz Michałowa informuje, że nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie, dokonają kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i /lub podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży:

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych)

 

Zakres przedmiotowy kontroli:

 1. Przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
 1. posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia (dowód wniesionej opłaty),
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 4. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscu wskazanym w zezwoleniu,
 5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
 1. Przestrzeganie określonych zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
 1. nie sprzedawania i nie podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 2. uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,
 3. przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych,
 1. Przestrzeganie przedstawiania prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 2. Przestrzeganie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy.
 3. Spełniania wymogów określonych przez Radę Miejską w Michałowie Uchwałą Nr VII/41/15 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholi (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo.

 

 

………………………………….

(podpis Burmistrza Michałowa)

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Ławreszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-06-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-09