Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 2015-05-21 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

Data wydania 2015-05-22
Tytuł Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 2015-05-21

Or.0050.52.2015.JCh.

 

Zarządzenie Nr 52/2015

Burmistrza Michałowa

 

z dnia 21 maja 2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz.594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) w związku z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r.  poz. 406 oraz z 2014 r. , poz.423) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154,

poz. 1629) Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje

§ 1

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

2. Konkurs ogłasza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Michałowie  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Michałowie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja, której skład osobowy i regulamin pracy zostaną ustalone odrębnym zarządzeniem.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Michałowa.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Michalowa

                                                                       Włodzimierz Konończuk


 

Załącznik Nr 1

 

do Zarządzenia nr 52/ 2015r
 z dnia  21 maja 2015r

 

Burmistrz Michałowa
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

I. Wymagania niezbędne:

Kandydat ubiegający się o przedmiotowe stanowisko powinien spełnić następujące warunki:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 3. posiadać stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. być osobą niekaraną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępostwo skarbowe,
 5. posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane będą osoby posiadające studia kierunkowe lub podyplomowe z zakresu promocji kultury, zarządzania kulturą, marketingu kultury lub inne doświadczenia z zakresu działań w dziedzinie kultury,
 6. posiadać udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w instytucjach kultury lub innych instytucjach bądź organizacjach zajmujących się upowszechnianiem szeroko rozumianej kultury,
 7. posiadać umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

 

II Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem:
  a) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  b) ustawy o samorządzie gminnym,
  c) ustawy o finansach publicznych,
  d) ustawy o rachunkowości,
  e) ustawy „Prawo zamówień publicznych”,
  f) ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz spraw w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym
 3. Wiedza z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
 4. Umiejętność obsługi komputera.
 5. Właściwa komunikacja interpersonalna.
 6. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną oraz twórczością literacką, dziennikarską i artystyczną (także amatorską), szczególnie z uwzględnieniem wielokulturowego oblicza Ziemi Michałowskiej i Podlasia.
 7. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
 8. Komunikatywność i  kreatywność;
 9. odpowiedzialność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy;
 10. Umiejętność podejmowania decyzji;
 11. Dyspozycyjność, samodzielność, kultura osobista;
 12. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 13. Doświadczenie medialne – prasa, radio, telewizja, Internet.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie:

 

 1. Ustalanie głównych kierunków działania jednostki.
 2. Dysponowanie środkami finansowymi, określonymi w planie działalności i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie.
 3. Organizowanie pracy podległym pracownikom.
 4. Opracowanie i wdrożenie nowego Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, obejmującym  całokształt prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz sześciu placówek kultury, działających na terenie gminy:
        1/ Świetlica wiejska w Hieronimowie,
        2/ Świetlica wiejska w Jałówce,
        3/ Świetlica wiejska w Bondarach,
        4/ Świetlica wiejska w Nowej Woli,
        5/ Dom Ludowy w Sokolu z Centrum Produktu Lokalnego,
        6/ Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie;
 5. Ustalania zadań Gminnego Ośrodka Kultury i zatwierdzenie okresowych planów pracy oraz dopilnowywanie terminowego wykonania zadań;
 6. Nadzorowanie spraw finansowo-księgowych, administracyjnych oraz gospodarczych Gminnego Ośrodka Kultury;
 7. Czuwanie nad zabezpieczeniem powierzonego Gminnego Ośrodka Kultury mienia oraz nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP oraz przeciwpożarowych przez pracowników;
 8. Reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury na zewnątrz;
 9. Opracowywanie materiałów do projektu budżetu.
 10.  Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, oraz twórczością literacką, dziennikarską i artystyczną (także amatorską), szczególnie z uwzględnieniem wielokulturowego oblicza Ziemi Michałowskiej i Podlasia.
 11. Powołanie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie nowego zespołu (amatorskiego, ludowo-estradowego z repertuarem muzycznym wpisującym się w wielokulturowy charakter gminy).
   

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. List motywacyjny, z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu i życiorysem (CV), zawierającym informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej oraz publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
 2. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, uwzględniającą m.in.
 1. wizję działalności funkcjonujących w ośrodku zespołów i kół zainteresowań, uwzględniającą powołanie nowego amatorskiego zespołu ludowo-estradowego z repertuarem muzycznym wpisującym się w wielokulturowy charakter gminy,
 2. aktualizację i nowe inicjatywy imprez i przedsięwzięć kulturalnych poprzez dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań dzieci i młodzieży, a także ogółu mieszkańców gminy (w tym propozycję – format nowej sztandarowej letniej imprezy wielokulturowej z podaniem jej nazwy),
 3. propozycje współpracy z placówkami oświatowymi i gminnymi jednostkami samorządowymi,
 4. propozycje współpracy z organizacjami pozarządowymi (także spoza gminy), środowiskiem lokalnym, ośrodkami kultury i instytucjami w sąsiednich gminach, w regionie i kraju,
 5. wymianę kulturalną z Białorusią (w tym z partnerskim Rejonem Wołkowysk)
 1. Kserokopie dokumentów, potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznie przez kandydata.
 2. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa karne i skarbowe popełnione z winy umyślnej oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub skarbowe.
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – ( Dz .U. z 2014 r. poz.1182 ) zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego.
   

V. Miejsce i termin składania dokumentów.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie w terminie do dnia 29 czerwca 2015 r. do godziny 15.15 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.
 2. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Michałowie.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.

 

VI. Informacje dodatkowe.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja, powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Michałowa.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
 3. Oferty kandydatów, którzy nie spełnią wymogów formalnych do wzięcia udziału w konkursie, będą odrzucone.
 4. Komisja wyłoni kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie i przedstawi ją Burmistrzowi Michałowa, który podejmie ostateczną decyzję.
 5. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacje o wynikach naboru będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo (http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.
 6. Dodatkowe informacje o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie można uzyskać telefonicznie pod numerem 85 7131775 (Zastępca Burmistrza).

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-05-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-05-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-05-22