Zarządzenie Nr 51/15 z dnia 2015-05-20 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data wydania 2015-05-20
Tytuł Zarządzenie Nr 51/15 z dnia 2015-05-20

OR.0050.51.2015.MK

 

ZARZADZENIE  Nr 51/15

BURMISTRZA MICHAŁOWO

z dnia 20 maja 2015roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072), art. 35 ust.1  i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014r., poz. 518, 659, 805, 822, 906) oraz Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015roku w sprawie określenia zasad nabywania,  zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl.  z dnia 30.04.2015r. poz. 1477) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej udziały w nieruchomości  na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości położonych w obrębie 1 Bachury, opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu  i sołtysa wsi Bachury oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., a informacja o tym ukaże się w prasie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                           BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                    Włodzimierz Konończuk


                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Nr 51/15

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia  20 maja 2015r.

W Y K A Z

 

nieruchomości położonych w obrębie 1 Bachury  przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli :

 

 

 

 Położenie

 

 

 Numer działki, powierzchnia

 

Opis

nieruchomości

 

Księga

wieczysta

 

wartość gruntu (zł) zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego

 

 

 

 

 

 

     Bachury

 

 

 

 230/4  

o pow.

 0,1707 ha

(udz. 14/24)

Teren nieruchomości  zabudowany

starym budynkiem gospodarczym w stanie kwalifikującym się do rozbiórki oraz garaż blaszak bez fundamentów trwałych

 

 

 

 

 

 brak

   

        

   

 

      13 282 zł

 

plus podatek VAT 23%;

 

 

 

 

   Bachury

 

 

  230/6

 o pow. 0,5505ha

(udz. 1/3)

Teren nieruchomości zabudowany: budynkiem parterowym murowanym po byłej zlewni mleka, szambo z betonu oraz studnia kopana nieużytkowana

 

 

 

 

     

 

       brak

 

 

        19 720 zł

plus podatek VAT 23%;

 

 

 

 

   Bachury

 

 

    230/7

  o pow.

 0,6860 ha

(udz. 4/12)

Teren nieruchomości porośnięty drzewostanem mieszanym: dominuje osika, brzoza, pojedyncze świerki i sosna

 

 

 

       brak

 

 

         4 350 zł (brutto)

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym: 230/4 i 230/6 przeznaczone są pod zabudowę zagrodową,  a nieruchomość o numerze 230/7 przeznaczona jest pod tereny rolne i leśne.

            Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia tj. operat szacunkowy i dokumentacja geodezyjna pokrywają nabywcy.

             Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy.       

            Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości. 

             Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty,  na czas nie dłuższy niż 10 lat.  Wierzytelność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata wraz z należnym podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona  na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-05-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-05-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-05-20