Zarządzenie Nr 50/15 z dnia 2015-05-20 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego

Data wydania 2015-05-20
Tytuł Zarządzenie Nr 50/15 z dnia 2015-05-20

 

IG.0050.50.2015.MK

 

Zarządzenie Nr 50/15

BURMISTRZA  MICHAŁOWA

  z  dnia  20 maja 2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz. 594, 645, 1318) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518, 659, 805,906),  Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwiernia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Michałowo oraz ich wydzierzawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dluższy niż 3 lata lub na cza nieoznaczony (Dz.Urz. Woj. Podl. z dnia 30.04.2015r., poz. 1477) w wykonaniu Uchwały Nr VII/44/215  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokal użytkowy z zasobu Gminy Michałowo, szczegółowo opisany w wykazie stanowiącym załącznik będący  integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości  na okes 21 dni, poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, a informacja o tym ukaże się w prasie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Gedezyjnego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

     

                                                                                   BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                WŁODZIMIERZ  KONOŃCZUK


 

                                                                            Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 50/15

                                                                             Burmistrza Michałowa

                                                                             z dnia 20 maja  2015 roku

 

 

      Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

Lokal nr 2 o pow. użytkowej 56,40 m2 położony na parterze budynku wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 30,60 m2 oraz udziałem 870/1623 w prawie własności działki  nr 208 o pow. 0,0517ha obręb 29 Michałowo przy ul.  Gródeckiej 1.  Kw Nr BI1B/00001700/2. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielomieszklaniowa, jednorodzinna starej substancji. Dojazd do nieruchomości dogodny. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe za pośrednictwem kolumny. Lokal wymaga kapitalnego remontu w zakresie robót budowlanych jak tez instalacyjnych.

      Cena wywoławcza: 47 000,00 zł netto + opłaty manipulacyjne (szacunek i wyrys)

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-05-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-05-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-05-20