Zarządzenie Nr 40/11 z dnia 2011-05-19 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Data wydania 2011-05-19
Tytuł Zarządzenie Nr 40/11 z dnia 2011-05-19

Or.005020.40.2011JN

 

ZARZĄDZENIE NR 40 /11

 

Burmistrza Michałowa

z dnia 19 maja  2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Michałowie

 

      Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r, Nr 52 poz.420,Nr 157,poz.1241 z 2010r Nr 28,poz.142,poz.146,nr 106,poz.675, Nr 40,poz.230 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza  się  Regulamin szczegółowego przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Michałowie , stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Michałowo

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 185/2009 Burmistrza Michalowa z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę  w Urzędzie Miejskim w Michałowie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

                                                                                                             Marek Nazarko

 

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 40 /11

Burmistrza Michałowa

z dnia 19 maja 2011r

 

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU PRZEPROWADZANIA SŁUZBY

PRZYGOTOWAWCZEJ I ORGANIZOWANIA EGZAMINU KOŃCZĄCEGO TĘ

SŁUŻBĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W MICHAŁOWIE

                                                          ROZDZIAŁ I

                                        POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

§ 2. Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, zwany dalej Regulaminem, określa w szczególności:

1) sposób skierowania pracownika do służby przygotowawczej;

2) osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie służby przygotowawczej;

3) zakres służby przygotowawczej;

4) zasady zwalniania z obowiązku odbywania służby przygotowawczej;

5) powołanie komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą;

6) sposób przeprowadzania końcowego egzaminu.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1)Burmistrzu, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio:

Burmistrza Michałowa , Sekretarza Gminy Michałowo, Skarbnika Gminy Michałowo;

2) pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika, który po raz pierwszy podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku, który nie był wcześniej zatrudniony w urzędach określonych w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i nie odbył służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym;

3) kierowniku Referatu– należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio przełożoną, określoną przez Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Michałowie  ;

4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Michałowie .

 

                                                    ROZDZIAŁ II

                                      SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

§ 4. Burmistrz po zawarciu umowy o pracę z osobą podejmującą po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, kieruje pracownika do odbycia służby przygotowawczej.

§ 5. Skierowanie następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zatrudnienia.

§ 6. 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie służby przygotowawczej w urzędzie jest Sekretarz.

2. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem służby przygotowawczej w urzędzie jest pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadrowych.

§ 7. Sekretarz, w porozumieniu z kierownikiem referatu, w której zatrudniony jest pracownik, ustala terminy i ilość godzin praktyk w innych komórkach organizacyjnych urzędu, niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań przez pracownika.

§ 8. 1. Zakres służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych w urzędzie na stanowisku urzędniczym obejmuje zapoznanie z poniższymi przepisami:

1) ustawą z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458);

3) ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1077 z późn. zm.);

4) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

5) ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.);

6) Statutem Gminy Michałowo

7) Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie

8) Regulaminem Pracy Urzędu Gminy Michałowo ;

9) Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Michałowie;

10) instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miejskim w Michałowie ;

11) innymi aktami prawnymi dotyczącymi zadań wykonywanych przez pracownika na zajmowanym stanowisku.

2. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej.

3. Sekretarz nadzoruje:

1) zapoznanie pracownika z przepisami określonymi w ust. 1 pkt 1-9 niniejszego paragrafu;

2) zapoznanie pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, określonych przez Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Michałowie z przepisami dotyczącymi wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku pracy.

4. Kierownicy referatów odpowiedzialni są za zapoznanie pracowników z przepisami prawa dotyczącymi zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku pracy oraz aktów prawnych określonych w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu.

§ 9. 1. Zakres służby przygotowawczej osób podejmujących po raz pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym, obejmuje zapoznanie z przepisami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 1-10.

2. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie służby przygotowawczej osób wymienionych w ust. 1 są Sekretarz oraz bezpośredni przełożony określony przez Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Michałowie .

§ 10. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem.

§ 11. 1. Na umotywowany wniosek kierownika referatu, w którym pracownik jest zatrudniony, Burmistrz może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

2. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia z obowiązku przeprowadzenia egzaminu.

§ 12. W uzasadnionych przypadkach w szczególności, gdy z przyczyn losowych pracownik nie może odbyć w całości lub w części służby przygotowawczej, Burmistrz na wniosek Sekretarza może przedłużyć okres służby.

                                                       ROZDZIAŁ III

                           ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

§ 13. 1. Po zakończeniu służby przygotowawczej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego tę służbę, Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje Komisję Egzaminacyjną, w skład której wchodzą:

1) Sekretarz;

2) kierownik referatu, w której zatrudniony jest pracownik.

3) pracownik urzędu

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może powołać w skład Komisji Egzaminacyjnej inne osoby.

 

§ 14. 1. Każdy z członków Komisji przygotowuje pytania obejmujące swym zakresem przepisy prawa, z którymi pracownik zapoznał się podczas odbywania służby przygotowawczej.

2. Za każdą odpowiedź pracownik może otrzymać punkty w skali od 0 do 5.

§ 15. 1. Komisja ocenia pracownika wystawiając mu ocenę pozytywną lub negatywną.

2. Pracownik otrzymuje ocenę pozytywną po uzyskaniu na egzaminie co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów.

§ 16. 1. Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej.

2. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu, jest pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadrowych.

§ 17. Po przeprowadzeniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadrowych przygotowuje 2 egzemplarze dokumentu poświadczającego odbycie służby przygotowawczej wraz z oceną.

§ 18. 1. Uzyskanie przez pracownika pozytywnej oceny z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

2. Przed podpisaniem nowej umowy o pracę pracownik w obecności Burmistrza składa ślubowanie o następującej treści:

Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i

wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie

powierzone mi zadania”. Do treści ślubowania mogą być dodane słowa „Tak mi dopomóż

Bóg”. Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem.

3. Odmowa złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.

§ 19. Pracownik, który uzyskał negatywną ocenę z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, nie ma możliwości przystąpienia ponownie do egzaminu.

 

                                                  ROZDZIAŁ IV

                                    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. 1. Dokumentacja dotycząca służby przygotowawczej i wynik egzaminu przechowywane są przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kadrowych.

2. Zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i wyniku egzaminu załącza się do akt osobowych pracownika.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Narolewska

Data wytworzenia: 2011-05-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-10-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-08-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-10-30