Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 2011-05-16 - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Michałowie

Data wydania 2011-06-22
Tytuł Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 2011-05-16
Or.0050.39.2011.JN
 
Zarządzenie nr 39 /11
Burmistrza MichaŁowa
16 maja 2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Michałowie
             Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1571, Nr 214, poz. 1806, z  2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337z 2007r Nr 48,poz.327,Nr.138,poz.974,Nr.173,poz.1218 z 2008r r Nr.180,poz.1111,Nr.223,poz.1458 z 2009r Nr.52,poz.420,poz.420,Nr.157,poz.1241 z 2010r Nr 28,poz.142,Nr.28,poz.146,Nr.106,poz.675) –  z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miejskiemu w Michałowie,stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 102/06 Wójta Gminy Michałowo z dnia 31.03.2006r o nadaniu Regulaminu Organizacyjnego określajacego organizacje i zasdy funkcjonowania Urzędu Gminy oraz Zarządzenie Nr 98/08 Wójta Gminy w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy z dnia 25 marca 2008 r.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się, Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom referatów.
§ 4. Zarządzenie   obowiązuje od dnia podpisania .
 
 
 
Burmistrz Michałowa
    Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-22