Zarządzenie Nr 161/16 Burmistrza Michałowa z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Data wydania 2016-05-12
Tytuł Zarządzenie Nr 161/16 Burmistrza Michałowa z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Or.0050.161.2016.AF

ZARZĄDZENIE NR 161/2016

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 12.05.2016 roku

w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), art. 6 ust.2 pkt 4 i art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz Uchwały Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

  1. Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie: Anna Funkowska – Kierownik oraz Alina Kalinowska – specjalista pracy socjalnej
  2. Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Zabłudowie – Krzysztof Korzeniecki - dzielnicowy
  3. Przedstawiciel ochrony zdrowia – Jolanta Gryko – położna
  4. Przedstawiciele oświaty – Anna Rasiuk – pedagog Szkoły Podstawowej w Michałowie oraz Dorota Ostaszewska – pedagog Gimnazjum w Michałowie
  5. Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie – Leon Jarmocik – Przewodniczący GKRPA
  6. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Leszek Gryc - prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym "Lepsze Jutro"
  7. Kurator rodzinny Sądu Rejonowego w Białymstoku – Irena Lenkiewicz

§ 2

W razie nieobecności członka Zespołu zastępstwo będzie pełnić osoba wskazana przez podmiot reprezentujący, zgodnie z porozumieniem.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Michałowa z dnia 22.06.2011 w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego oraz Zarządzenie Nr 232/2013 Burmistrza Michałowa z dnia 07.05.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2011 Burmistrza Michałowa z dnia 22.06.2011 w sprawie  powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

                                                                                                           

Burmistrz Michałowa

                                                                                                               Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Michałowa

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Funkowska

Wprowadzający: Piotr Żydok

Data wprowadzenia: 2016-05-25

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2016-07-05

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2016-05-25